TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 1004

  • Tổng 1.690.052

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch

Tổng diện tích tự nhiên: 211.548,88 ha, trong đó:

            - Đất nông nghiệp:      196.254,17 ha;

            - Đất phi nông nghiệp:            11.918,59 ha;

            - Đất chưa sử dụng:    3.376,12 ha.

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất

Tổng diện tích thu hồi: 414,21 ha, trong đó:

            - Thu hồi đất nông nghiệp: 409,77 ha;

            - Thu hồi đất phi nông nghiệp: 4,44 ha.

3. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

Tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: 599,95 ha, trong đó:

             - Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 556,70 ha;

             - Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 34,19 ha;

             - Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 9,06 ha.

4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

Tổng diện tích đưa vào sử dụng cho các mục đích: 140,43 ha, trong đó:

            - Đưa vào sử dụng cho mục đích nông nghiệp: 38,50 ha.

            - Đưa vào sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp: 101,93 ha.

5. Danh mục các công trình dự án năm 2018 huyện Bố Trạch

(Có các Phụ lục số 01, 02, 03, 04 và 10CH kèm theo)

 

Các tin khác