TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 872

  • Tổng 1.689.920

Kế hoạch Cải cách hành chính huyện Bố Trạch năm 2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác cải cách hành chính (CCHC) theo Quyết định 1319/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 4752/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2018 và kế hoạch cải cách hành chính huyện Bố Trạch năm 2018.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức và công dân; nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, mở rộng cơ chế một cửa liên thông.

- Tổ chức thực hiện các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; triển khai có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương và nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

2. Yêu cầu

- Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành ở từng cấp, từng ngành, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi phụ trách, đặc biệt trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính.

- Triển khai toàn diện các nội dung, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, trong đó cần xác định và tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm, trọng điểm; đảm bảm nguyên tắc đầy đủ, kịp thời, đúng thời gian, hiệu quả và tiết kiệm.

- Cải cách hành chính được xác định là một trong những tiêu chí quan trọng trong công tác thi đua - khen thưởng. Các cơ quan, đơn vị phải lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách, chỉ số đánh giá xếp hạng để đánh giá bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân hàng năm.

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

- Tiếp tục đổi mới và thực hiện quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề cao trách nhiệm của từng cơ quan, huy động trí tuệ của nhân dân để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện đúng quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm.

    - Tổ chức tốt việc rà soát, kiểm tra, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện để điều chỉnh, bổ sung hoặc bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý. Kịp thời công bố các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực.

- Đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật do huyện ban hành đến các quan hệ xã hội trên địa bàn huyện để hoàn thiện hệ thống các quy định của pháp luật.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra ban hành văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách TTHC theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017.

- Tiếp tục cập nhật các thủ tục hành chính còn thiếu, mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, bảo đảm công khai, minh bạch và chính xác của thủ tục hành chính.

- 100% thủ tục hành chính được công khai trên Internet và niêm yết tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ. Rút ngắn 10 % thời gian hẹn trả kết quả và giải quyết TTHC so với thời gian được pháp luật quy định. Tổ chức thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính đã được công bố, công khai; thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc thực thi các thủ tục hành chính.

- Kiến nghị sửa đổi, loại bỏ các Thủ tục hành chính, quy định hành chính gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

- Tiếp tục rà soát, ban hành quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan, đơn vị theo quy định hiện hành.

- Rà soát, từng bước sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn tinh gọn, hợp lý theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước. Tất cả cơ quan hành chính nhà nước của huyện có mối quan hệ trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân xây dựng quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trên cơ sở các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố.

- Kiện toàn, nâng cao hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức lại hệ thống các đợn vị sự nghiệp công lập của UBND huyện đáp ứng cơ chế quản lý, cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng cơ cấu công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

- Đổi mới việc quản lý công tác đánh giá, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng khách quan, khoa học, dân chủ.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút và đào tạo nhân tài; ưu tiên tuyển dụng công chức, viên chức bằng hình thức thu hút người có trình độ chuyên môn cao theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh, sau đó mới tổ chức các hình thức tuyển dụng khác.

- Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP, Nghị định 150/2013/NĐ-CP; Công văn số 700/UBND-NC ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh về việc không bố trí giữ chức vụ quá 10 năm liên tục đối với người đứng đầu đơn vị cấp phòng.

- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý theo vị trí việc làm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; trang bị kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ, kiến thức văn hóa công sở; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công chức, ý thức kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức;

- Thường xuyên xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức để giảm tỷ lệ hợp đồng lao động và đảm bảo theo yêu cầu chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất nhằm chấn chỉnh một cách mạnh mẽ về kỷ luật và kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước; đồng thời, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức sai phạm và kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức thoái hóa, biến chất.

- Thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; Quyết định số 2770/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế 2015-2021.

5. Cải cách tài chính công

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ.

- Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; đơn vị sự nghiệp công tự chủ về thực hiện nhiệm vụ; tự chủ về tổ chức bộ máy và tự chủ về nhân sự

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí.

6. Hiện đại hóa hành chính

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Phấn đấu hoàn thành việc nâng cấp hạ tầng và thiết bị công nghệ thông tin ở các phòng, ban, đơn vị của huyện, xã, thị trấn đảm bảo triển khai các phần mềm ứng dụng hiệu quả; trao đổi văn bản, tài liệu dưới dạng điện tử.

- Đăng tin, bài và cập nhật kịp thời các bộ thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử huyện. Đối với Trung tâm giao dịch một cửa liên thông của huyện, Bộ phận một cửa của các xã, thị trấn thường xuyên cập nhật và niêm yết Bộ Thủ tục hành chính của đơn vị mình đã được Ủy ban nhân dân thành tỉnh ban hành để nhân dân biết, thực hiện và giám sát.

     - Duy trì, cải tiến, mở rộng, tổ chức đánh giá lại hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của huyện.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành

    -  Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020.

    - Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính, trong đó chú trọng việc phối hợp và sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, phổ biến về Ch­­ương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và các Chương trình cải cách hành chính của tỉnh.

    - Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC nhà nước, gắn với việc thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU ngày 03/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Tổ chức đánh giá chỉ số CCHC của huyện và các xã, thị trấn theo các tiêu chí; gắn công tác thi đua khen thưởng với công tác CCHC.

- Tổ chức kiểm tra cải cách hành chính tối thiểu từ 10-20% Ủy ban nhân dân cấp xã. Nâng cao chất lượng tự kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân cấp xã nhằm chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật và kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức và cá nhân.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 trong dự toán ngân sách hàng năm cho các ban, ngành, đơn vị, địa phương. Ngoài ra, sẽ bố trí kinh phí đối với các nội dung, nhiệm vụ phát sinh khác của công tác CCHC theo dự toán cụ thể.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

 Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của ngành, địa ph­ương mình phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, tỉnh và nội dung của Kế hoạch này.

2. Phòng, ban, đơn vị sau đây chịu trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các cơ quan khác trong công tác cải cách hành chính:

a) Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm việc tự kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của huyện ban hànhtiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Định kỳ báo cáo về UBND huyện kết quả xây dựng, thẩm định và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện; phát hiện kịp thời những văn bản ban hành có nội dung không phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành hoặc không phù hợp với thực tiễn địa phương, gây khó khăn, phiền hà cho công dân, tổ chức để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế.

b) Văn phòng HĐND&UBND huyện chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực thi thủ tục hành chính. Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ và các phòng, ban, đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính.

c) Phòng Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với Đài Truyền thanh huyện, Trang thông tin điện tử huyện xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018.

- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2018 đối với các xã, thị trấn.

- Chịu trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện các nội dung về cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Chủ động phối hợp các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, thanh tra công vụ các cơ quan, đơn vị địa phương trong thực hiện cải cách hành chính, giờ làm việc, đạo đức công vụ, chuyển đổi vị trí công tác,... bằng nhiều hình thức; thực hiện kết luận, kiểm tra, thanh tra và chịu trách nhiệm trong việc xử lý và kiến nghị xử lý theo thẩm quyền những đơn vị, cá nhân có tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng;

- Kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị; kiểm tra định kỳ và đột xuất việc giải quyết hồ sơ của tổ chức và cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức; đặc biệt là đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong toàn huyện;

d) Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Chịu trách nhiệm về công tác cải cách tài chính công.

- Chủ động tổ chức thực hiện kịp thời các chỉ đạo cải cách tiền lương của Chính phủ.

- Chỉ đạo đơn giản hóa, công khai, minh bạch các thủ tục cấp và quyết toán kinh phí;

- Tiếp tục triển khai cơ chế tự chủ về biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho cấp xã; tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại cấp xã.`

- Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.

đ) Đài Truyền thanh huyện:

- Chủ động phối hợp với phòng Nội vụ và các cơ quan có liên quan để kịp thời cập nhật tin tức về công tác cải cách hành chính trên Đài Truyền thanh;

f) Trang thông tin điện tử huyện thường xuyên tuyên truyền, kịp thời đưa tin tức, ý kiến của người dân về cải cách hành chính; nêu gương điển hình trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

h) Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch công tác cải cách hành chính hàng năm của địa phương; đồng thời, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương;

- Thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã;

- Bố trí kinh phí hợp lý cho hoạt động cải cách hành chính của địa phương;

Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm báo cáo quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch; đồng thời, phản ánh những khó khăn, vướng mắc về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết./.

Các tin khác