TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 221

  • Tổng 1.669.882

Quyết định (Số: 5591/QĐ-CT) về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm 2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

QUYẾT ĐỊNH

 V/v phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức

 Giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm 2019

  

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm 2019 (có danh sách kèm theo), kể từ ngày ký Quyết định. 

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Tải Quyết định 

Tải phụ lục

Các tin khác