TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2602

  • Tổng 1.809.042

Thông báo (Số:1055/TB-UBND) V/v thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức xã, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THÔNG BÁO

V/v thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức xã, thị trấn theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ Kế hoạch số 2388/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND huyện về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã năm 2018.

Căn cứ Thông báo số 916/TB-UBND ngày 01/6/2018 của UBND huyện về triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ;

   Căn cứ Công văn số 443-CV/HU ngày 07/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch về công tác cán bộ;

Ủy ban nhân dân huyện thông báo:

1. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ đối với 10 công chức Địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường, 24 công chức Tư pháp-hộ tịch các xã, thị trấn (có danh sách kèm theo);

- Thời điểm thực hiện chuyển đổi: sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo.

2. Giao phòng Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định điều chuyển công chức từ đơn vị này đến công tác tại đơn vị khác; giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn ban hành Quyết định chuyển đổi công tác đối với các công chức thực hiện chuyển đổi nội bộ.

3. Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có công chức chuyển đổi vị trí công tác tổ chức quán triệt thông báo này đến toàn bộ cán bộ, công chức của đơn vị; tổ chức phân công công tác chặt chẽ cho công chức, chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện để tổ chức bàn giao hồ sơ, tài liệu chặt chẽ, đầy đủ bảo đảm thuận lợi cho công tác quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn sau bàn giao.

Yêu cầu Phòng Nội vụ phối hợp với các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.

Tải về:

DANH SÁCH KÈM THEO:

Các tin khác