TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 638

  • Tổng 2.229.093

Công văn (Số: 18/ HĐPB) V/v tuyên truyền, phổ biến giáo dụcpháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã kỳ I, II tháng 3/2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Hiện nay, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã ngày càng đạt hiệu quả cao; để công tác tuyên truyền ngày càng phong phú, có hiệu quả, kể từ tháng 3 năm 2018 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật bổ sung thêm hình thức tuyên truyền thông qua các file ghi âm. Nội dung các chuyên đề và các file ghi âm được đăng tải trên trang điện tử huyện Bố Trạch https://botrach.quangbinh.gov.vn

                Đ tài liu được tuyên truyn đến người dân, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyn đ ngh Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyn thanh huyn, UBND các xã, th trn ch đo, hướng dn các thôn, bn, tiu khu, t dân ph trên đa bàn t chc ph biến, tuyên truyn trên h thng loa truyn thanh cơ s kỳ I, II tháng 3/2018 có ni dung sau:

                Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực môi trường; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vục môi trường.

                Đi vi UBND các xã, th trn căn c vào tình hình thc tin ca đa phương đ la chn thi đim, hình thức tuyên truyền thích hp phát sóng ni dung trên đ người dân đu được nghe, đm bo tính hiu qu. Tn sut thc hin phát thanh 03 ln/tun (vào ngày th ba, th năm và ch nht).

                Đi vi Đài Truyn thanh huyn, đ ngh phát thanh vi tn sut 01 ln/tun.

                Nhn được Công văn này đ ngh các cơ quan, đơn v quan tâm ch đo trin khai thc hin nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Phòng Tư pháp (Cơ quan Thường trực hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện) để được hướng dẫn./.

Tải về

Loa kỳ 1

Loa kỳ 2

Các tin khác