TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 12

  • Hôm nay 5376

  • Tổng 2.324.941

Công văn (Số: 09/HĐPB) V/v tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã kỳ I, II tháng 02/2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

                Thc hin Công văn s 209/STP-PBGDPL ngày 15/02/2017 ca S Tư pháp Qung Bình v vic cung cp tài liu trên h thng truyn thanh cp xã; Kế hoch s 96/KH- HĐPB ngày 18/01/2018 ca Hi đng Phi hp Ph biến, giáo dc pháp lut huyn v vic thc hin nhim v ph biến, giáo dc pháp lut năm 2018.

                Đ tài liu được tuyên truyn đến người dân, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyn đ ngh Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyn thanh huyn, UBND các xã, th trn ch đo, hướng dn các thôn, bn, tiu khu, t dân ph trên đa bàn t chc ph biến, tuyên truyn trên h thng loa truyn thanh cơ s kỳ I, II tháng 02/2018 có ni dung sau:

                Nguyên tắc và các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng pháo; quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về quán lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm.

                Đi vi UBND các xã, th trn căn c vào tình hình thc tin ca đa phương đ la chn thi đim thích hp trong ngày phát sóng ni dung trên đ người dân đu được nghe, đm bo tính hiu qu. Tn sut thc hin phát thanh 03 ln/tun (vào ngày th ba, th năm và ch nht).

                Đi vi Đài Truyn thanh huyn, đ ngh phát thanh vi tn sut 01 ln/tun.

                (Ni dung các chuyên đ được đính kèm công văn này và được đăng ti trên trang đin t huyn B Trch https://botrach.quangbinh.gov.vn).

                 Nhn được Công văn này đ ngh các cơ quan, đơn v quan tâm ch đo trin khai thc hin nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Phòng Tư pháp (Cơ quan Thường trực hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện) để được hướng dẫn./.

Tải về

Các tin khác