TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 716

  • Tổng 2.230.674

Các phòng chức năng trực thuộc UBND huyện

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THÔNG TIN VỀ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

  

 1. VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN  

- Địa chỉ: Số 332 – Đường Hùng Vương - Tiểu khu 3 - thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình 

- Điện thoại: 02323.611187 

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức. 

- Lãnh đạo Văn phòng: 

Chánh văn phòng: Phan Hải Hà 

Phó Chánh văn phòng: Trần Ngọc Hà 

Phó Chánh văn phòng: Phan Ngọc Lâm 

2. PHÒNG NỘI VỤ 

- Địa chỉ: Số 02 – Đường Nguyễn Tất Thành - Tiểu khu 3 - Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình 

- Điện thoại: 02323.863668

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng. 

- Lãnh đạo Phòng: 

Trưởng phòng: Lê Văn Thiết 

Phó Trưởng phòng: Đàm Anh Tuấn  

3. PHÒNG TƯ PHÁP 

- Địa chỉ: Số 332 – Đường Hùng Vương - Tiểu khu 3 - Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình 

- Điện thoại: 02323.862811 

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

- Lãnh đạo Phòng: 

Trưởng phòng: Dương Thị Thu Hiền 

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Thu Huyền  

4. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH 

- Địa chỉ: Số 04 – Đường Quách Xuân Kỳ – Tiểu khu 3 - Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình 

- Điện thoại: 02323.862735 

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.  

- Lãnh đạo Phòng: 

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tứ 

Phó Trưởng phòng: Hồ Thị Thúy Hằng  

5. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

- Địa chỉ: Số 332 – Đường Hùng Vương - Tiểu khu 3 - Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình 

- Điện thoại: 02323.862187 

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, biển và hải đảo. 

- Lãnh đạo Phòng: 

Trưởng phòng: Đỗ Mạnh Tài 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Cẩm Hoàng 

Phó Trưởng phòng: Lưu Đức Ngọc  

6. PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

- Địa chỉ: Số 29 – Đường Hùng Vương – Tiểu khu 11 –  Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình 

- Điện thoại: 02323.863924 

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội. 

- Lãnh đạo Phòng: 

Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Phương 

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Thủy 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Lâm  

7. PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN  

- Địa chỉ: Số 29 – Đường Hùng Vương – Tiểu khu 11 –  Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình 

- Điện thoại: 02323.862258 

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin. 

- Lãnh đạo Phòng: 

Trưởng phòng: Nguyễn Đức Ninh 

Phó Trưởng phòng: Hồ Thị Thanh Tâm  

8. PHÒNG Y TẾ  

- Địa chỉ: Số 51 – Đường Hùng Vương – Tiểu khu 11 - Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình 

- Điện thoại: 02323.611195 

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số. 

- Lãnh đạo Phòng: 

Trưởng phòng: Lê Khắc Đóa 

Phó Trưởng phòng: Lê Hồng Tư  

9. THANH TRA HUYỆN  

- Địa chỉ: Số 332– Đường Hùng Vương – Tiểu khu 3 - Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình 

- Điện thoại: 02323.862065 

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. 

- Lãnh đạo Thanh tra: 

Phó Chánh thanh tra: Phan Văn Viễn 

Phó Chánh thanh tra: Lê Thị Như Bông  

10. PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG  

- Địa chỉ: Tiểu khu 3 - Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình 

- Điện thoại: 02323.862003 

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ; HTX thuộc các lĩnh vực phụ trách. 

- Lãnh đạo Phòng: 

Trưởng phòng: Bùi Quốc Thanh  

Phó Trưởng phòng: Phạm Viết Tùng 

Phó Trưởng phòng: Trần Hải  

11. PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

- Địa chỉ: Số 342 – Đường Hùng Vương – Tiểu khu 2 –  Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình 

- Điện thoại: 02323.862185 

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn. 

- Lãnh đạo Phòng: 

Trưởng phòng: Nguyễn Cẩm Long 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Thắng 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Toàn 

12. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

- Địa chỉ: Số 02 – Đường Nguyễn Tất Thành – Tiểu khu 2 - Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình 

- Điện thoại: 02323.862062 

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo. 

- Lãnh đạo Phòng: 

Trưởng phòng: Võ Hải Quân  

Phó Trưởng phòng: Trương Thị Thúy Vân 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hòa Lan

13. PHÒNG DÂN TỘC 

- Địa chỉ: Tiểu khu 3 - Thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình 

- Điện thoại: 02323.612715 

- Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc. 

- Lãnh đạo Phòng: 

Trưởng phòng: Đỗ Hồng Thái 

Phó Trưởng phòng: Phan Văn Trường

Các tin khác