TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 1193

  • Tổng 1.690.241

Chương trình (Số: 1936/CTr-UBND) Công tác trọng tâm của UBND huyện Quý IV năm 2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 UỶ BAN NHÂN DÂN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HUYỆN BỐ TRẠCH                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 1936/CTr-UBND                                 Bố Trạch, ngày 30 tháng 9 năm 2015 

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác trọng tâm của UBND huyện Quý IV năm 2015 

Ngoài các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã đề ra trong Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2015, các ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo một số công việc quan trọng trong Quý IV năm 2015 như sau:

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tập trung rà soát lại tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra của năm 2015 và của cả nhiệm kỳ 2010-2015 để có các biện pháp thực hiện cụ thể, quyết liệt, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của ngành, đơn vị, địa phương nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội huyện năm 2015 và của cả giai đoạn 2010-2015.

2. Tập trung chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 13, HĐND huyện đảm bảo thời gian, chất lượng. Giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri, kết luận của Chủ toạ kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khoá XVII theo lĩnh vực, nội dung được phân công.

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Đông và vụ Đông Xuân 2015-2016; hướng dẫn các địa phương đăng ký nhu cầu giống, vật tư, phân bón để có kế hoạch đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ.

- Tiếp tục vận động, khuyến khích người dân trồng mới cây cao su, làm tốt công tác hỗ trợ nhân dân phát triển cây cao su theo kế hoạch.

- Quan tâm công tác tuyên truyền, vận động ngư dân đóng mới, cải hoán tàu cá có công suất lớn; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích ngư dân tham gia đánh bắt hải sản trên vùng biển xa. Hạn chế việc khai thác bằng những nghề đánh bắt hủy diệt nguồn lợi thủy sản (bằng vật liệu nổ, chất độc, xung điện...), gắn khai thác với bảo vệ và phát triển nguồn lợi hải sản và môi trường biển.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban có liên quan tham mưu Huyện uỷ, UBND huyện điều chỉnh các chính sách khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư phù hợp với tình hình thực tế để hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp. Chủ trì xây dựng đề án phát triển sản xuất theo lộ trình xây dựng nông thôn mới.

- Có kế hoạch phân bổ trang thiết bị, phương tiện phòng chống thiên tai cho các xã, thị trấn để xử lý kịp thời, có hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2015.

- Phối hợp phòng Kinh tế- Hạ tầng, Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt tại các xã phấn đấu đạt xã nông thôn mới năm 2015; chỉ đạo giữ vững các tiêu chí đã đạt được.

- Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hạt kiểm lâm huyện, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, công tác PCCCR. Chỉ đạo các chủ rừng, các chi nhánh lâm trường tăng cường công tác nắm tình hình quản lý, bảo vệ rừng, làm tốt công tác vệ sinh rừng để xử lý tình hình phòng cháy, chữa cháy rừng có hiệu quả. Có kế hoạch chuyển đổi diện tích rừng bị cháy sang rừng trồng phù hợp. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất lâm nghiệp tại thôn 8, 9, 10 xã Xuân Trạch.

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

- Rà soát, nắm tình hình các công trình giao thông, các điểm giao thông ngập lụt, có nguy cơ ngập lụt để cảnh báo nhân dân đi lại trong mùa mưa bão.

- Phối hợp phòng Nông nghiệp và PTNT tăng cường chỉ đạo phát triển các làng nghề truyền thống; làm tốt công tác khuyến công.

- Phối hợp, tăng cường công tác quản lý thị trường, quản lý chợ, ngăn chặn gian lận thương mại, đầu cơ và các hành vi kinh doanh trái pháp luật, nhất là vào dịp cuối năm. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý XDCB trên địa bàn.

5. Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện

- Chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2016 đảm bảo đúng tiến độ.

- Tham mưu, chỉ đạo công tác thanh quyết toán các công trình XDCB hoàn thành, công tác đầu tư xây dựng các công trình mới; chấn chỉnh công tác quản lý các công trình XDCB của chủ đầu tư. Phối hợp xử lý nợ đọng XDCB.

- Phối hợp với Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai các giải pháp thu ngân sách, xử lý nợ thuế của các doanh nghiệp; tăng cường quản lý chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, đất đai trên địa bàn. Phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát, đất, đá lòng sông trái phép tại các địa phương.

- Rà soát tình hình sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo để đề xuất giải quyết, báo cáo cụ thể với UBND huyện để có hướng chỉ đạo.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2015-2016. Phối hợp Phòng Nội vụ tiến hành rà soát, quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý giai đoạn 2016-2020; tham mưu điều chỉnh quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với cán bộ quản lý trường học khoa học.

8. Trung tâm Giáo dục- Dạy nghề huyện: Xem xét, có kế hoạch mở lớp đào tạo nghề dạy tiếng anh du lịch cho lao động nông thôn đã mở các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch gia đình... trên địa bàn.

9. Phòng Y tế huyện: Quản lý chặt chẽ các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, quản lý giá thuốc tại các cơ sở kinh doanh. Có kế hoạch để duy trì các xã đã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Quan tâm, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em, nhất là trẻ em vùng khó khăn; nâng cao chất lượng công tác tiêm phòng cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Trung tâm Dân số- KHHGĐ huyện tăng cường công tác chỉ đạo công tác dân số, gia đình, giảm tỷ lệ sinh đẻ, nhất là sinh con thứ 3 trở lên.

10. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh huyện: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Chuẩn bị các điều kiện để xây dựng đề án phát triển du lịch theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII.

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2015; tổ chức kiểm tra, thẩm định danh hiệu làng, đơn vị văn hóa năm 2015.

11. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội: Chỉ đạo quyết liệt, triển khai các giải pháp để giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn quy định hiện hành; đặc biệt, chú trọng công tác chỉ đạo giảm nghèo tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

12. Phòng Nội vụ huyện

- Tăng cường công tác nắm bắt thông tin, báo cáo kịp thời, làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, tham mưu UBND huyện chấn chỉnh kịp thời các hoạt động tôn giáo trái phép trên địa bàn.

- Tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện việc tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ theo đề án.

- Chủ trì, phối hợp các phòng, ban chuyên môn có liên quan tiến hành bàn giao các chức danh cấp xã sau khi kiện toàn theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất thôn, bản, tiểu khu trên địa bàn huyện theo đúng kế hoạch, theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

13. Phòng Dân tộc

- Chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình để rà soát các xã thuộc Chương trình 135.

- Phối hợp Phòng Tài chính- Kế hoạch triển khai thực hiện giải ngân nguồn vốn Chương trình 135 để hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào dân tộc kịp thời, đúng quy định.

- Phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT xem xét lại phương án thực hiện hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

- Phối hợp Phòng Lao động TBXH rà soát, có các giải pháp hỗ trợ, cứu trợ cho đồng bào dân tộc kịp thời, đúng chế độ, đúng quy định.

14. Phòng Tư pháp huyện: Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở. Phối hợp, tham mưu các văn bản xử phạt vi phạm hành chính các đối tượng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, theo đúng quy định.

15. Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện: Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- an ninh trên địa bàn.

Tăng cường các biện pháp đấu tranh ngăn ngừa phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội, nhất là thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và dịp lễ, tết.

Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phòng chống thiên tai, kịp thời ứng phó, cứu nạn cứu hộ khi có thiên tai xảy ra. Tăng cường công tác PCCC trên địa bàn.

16. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: Nâng cao trách nhiệm, thái độ, tinh thần trong thực hiện nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm Thủ trưởng cơ quan; xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ. Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác hàng tuần, hàng tháng để chỉ đạo, điều hành thực hiện.

II. CÁC HỘI NGHỊ, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHÍNH

1. Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2016, dự toán ngân sách năm 2016 (Phòng Tài chính- Kế hoạch phối hợp Chi cục Thống kê chuẩn bị nội dung).

2. Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2015; triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2015-2016 (Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung).

3. Hội nghị Tổng kết Quốc phòng-An ninh và Liên tịch năm 2015; triển khai nhiệm vụ năm 2016 (BCH Quân sự huyện; Công an huyện chuẩn bị nội dung).

4. Thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính đơn vị cấp huyện (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

5. Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015 (Phòng Nội vụ, Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện chuẩn bị nội dung).

6. Kế hoạch Biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp năm 2016 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

7. Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2015, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2016 (Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp các ngành, đơn vị chuẩn bị nội dung).

Trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, UBND huyện sẽ bổ sung, điều chỉnh một số nội dung và thời gian thực hiện cho phù hợp.

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị được phân công chuẩn bị chủ động kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm nội dung, chất lượng và thời gian quy định. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện đôn đốc, theo dõi triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- UBND tỉnh Quảng Bình;                                                                                                 CHỦ TỊCH
- Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình;
- Ban Thường vụ Huyện uỷ;
- Thuờng trực HĐND huyện;                                                                                  (Đã ký)
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Văn phòng Huyện uỷ;
- Các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện;                                                      Trần Quang Vũ
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

Các tin khác