TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC
Thông báo (số: 61-TB/VP) lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 của đồng chí Bí thư Huyện uỷ
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 80/TB-VP) lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 27/TB-TTHĐND) về việc phân công lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 5...
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 28/TB-VP) lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2022
..
Xem tiếp
Thông báo (số:09/TB-VP) Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2022
..
Xem tiếp