TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC
Thông báo (số: 106-TB/TTCT) về việc ký kết hợp đồng hỗ trợ phục vụ theo NĐ 111/2022/NĐ-CP năm 2024
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 36/TB-VP) về việc ký kết hợp đồng hỗ trợ phục vụ theo NĐ 111/2022/NĐ-CP năm 2024
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 570/TB-TCKH) về việc ký hợp đồng hỗ trợ phục vụ theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP năm 2024
..
Xem tiếp
Thông báo (số 02/TB-HĐXT) kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023 của Ban quản lý các công trình công cộng huyện Bố Trạch
..
Xem tiếp
Công văn (số: 1324/UBND-NV) về việc niêm yết công khai kết quả tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2023
..
Xem tiếp