TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC
Thông báo (số: 04/TM-BQLCC) tham gia gói thầu: Tư vấn thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Sửa chữa hệ thống đèn...
..
Xem tiếp
Thông báo (số:58/TB-DAXD) về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất xã Phúc Trạch
..
Xem tiếp
Thông báo (số:57/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất xã Thanh Trạch
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 56/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Bắc Trạch
..
Xem tiếp
Thư mời (số: 07/TM-BQLCC) tham gia gói thầu: Tư vấn thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống...
..
Xem tiếp