Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1198/TB-UBND 09/07/2021 Thông báo (số: 1198/TB-UBND) về việc công bố Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
2 70/TB-DAXD 30/06/2021 Thông báo (số: 70/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Đại Trạch)
3 112/TB-TCD 28/06/2021 Thông báo (số:112/TB-TCD) về việc hoãn tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện
4 66/TB-DAXD 23/06/2021 Thông báo (Số:66/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Đại Trạch)
5 64/TB-DAXD 21/06/2021 Thông báo (Số:64/TB-DAXD) về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Bắc Trạch)
6 63/TB-DAXD 18/06/2021 Thông báo (Số:63/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Bắc Trạch)
7 52/TB-DAXD 27/05/2021 Thông báo (số: 52/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (xã Sơn Lộc)
8 51/TB-DAXD 26/05/2021 Thông báo (số: 51/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (TT Hoàn Lão)
9 101/TB-TCD 25/05/2021 Thông báo (số: 101/TB-TCD) về việc hoãn tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện
10 828/TB-UBND 20/05/2021 Thông báo (số: 828/TB-UBND) về việc thay đổi thời gian làm việc
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »