Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 4681 /QĐ-UBND 06/10/2016 Quyết định (Số: 4681 /QĐ-UBND) Về việc ban hành Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng và con nuôi thủy sản giai đoạn 2016 - 2020
2 3299/QĐ-UBND 25/08/2016 Quyết định (Số: 3299/QĐ-UBND) Về việc thành lập Hội đồng và Tổ công tác đánh giá thiệt hại sự cố môi trường biển huyện Bố Trạch
3 39 /QĐ-UBBC 27/05/2016 Quyết định (Số: 39 /QĐ-UBBC) Về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
4 22/QĐ-UBBC 27/04/2016 Quyết định (Số 22/QĐ-UBBC) V/v Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 10
5 21/QĐ-UBBC 27/04/2016 Quyết định (Số 21/QĐ-UBBC) V/v Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 09
6 20/QĐ-UBBC 27/04/2016 Quyết định (Số 20/QĐ-UBBC) V/v Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 08
7 19/QĐ-UBBC 27/04/2016 Quyết định (Số 19/QĐ-UBBC) V/v Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 07
8 18/QĐ-UBBC 27/04/2016 Quyết định (Số 18/QĐ-UBBC) V/v Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 06
9 17/QĐ-UBBC 27/04/2016 Quyết định (Số 17/QĐ-UBBC) V/v Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 05
10 16/QĐ-UBBC 27/04/2016 Quyết định (Số 16/QĐ-UBBC) V/v Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 04
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »