Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 22 /2016/NQ-HĐND 15/12/2016 Nghị quyết (Số: 22 /2016/NQ-HĐND) Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
2 27/2016/NQ-HĐND 15/12/2016 Nghị quyết (Số: 27/2016/NQ-HĐND) Về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bố Trạch
3 26 /2016/NQ-HĐND 15/12/2016 Nghị quyết (Số: 26 /2016/NQ-HĐND) Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn Ngân sách huyện
4 21 /2016/NQ-HĐND 15/12/2016 Nghị quyết (Số: 21 /2016/NQ-HĐND) Về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Bố Trạch giai đoạn 2016 - 2020
5 23 /2016/NQ-HĐND 15/12/2016 Nghị quyết (Số: 23 /2016/NQ-HĐND) Ban hành Quy định về một số khoản chi đảm bảo cho hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND huyện Bố Trạch nhiệm kỳ 2016 - 2021
6 24 /2016/NQ-HĐND 15/12/2016 Nghị quyết (Số: 24 /2016/NQ-HĐND) Ban hành Nội quy kỳ họp của HĐND huyện Bố Trạch khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
7 17/2016/NQ-HĐND 29/07/2016 Nghị quyết (Số: 17/2016/NQ-HĐND) Về Đề án đề nghị công nhận thị trấn Hoàn Lão mở rộng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chí đô thị loại IV
8 13/CV-TTHĐ 16/02/2016 V/v dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND
« 1 2 3 4 5 6