Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 01/2018/NQ-HĐND 06/07/2018 Nghị quyết (Số: 01/2018/NQ-HĐND) Về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
2 89/QĐ-UBND 10/01/2018 Quyết đinh (Số: 89/QĐ-UBND) V/v ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
3 10/NQ-HĐND 12/12/2017 Nghị quyết (Số: 10/NQ-HĐND) về Chương trình hoạt động của HĐND năm 2018
4 23/TB-TTHĐND 19/05/2017 Thông báo (Số: 23/TB-TTHĐND) Nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
5 04 /QĐ-TTHĐ 24/02/2017 Quyết định (Số: 04 /QĐ-TTHĐ) Về việc Thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát của Thường trực HĐND huyện
6 241/UBND 20/02/2017 Công văn (Số: 241/UBND) Về việc thông báo hiện trạng môi trường biển sau sự cố môi trường tại 4 tỉnh ven biển miền Trung
7 03 /QĐ-TTHĐ 13/02/2017 Quyết định (Số: 03 /QĐ-TTHĐ) Về việc Thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát của Thường trực HĐND huyện.
8 19 /NQ-HĐND 15/12/2016 Nghị quyết (Số: 19 /NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử các Uỷ viên UBND huyện Bố Trạch khoá XVIII, Nhiệm kỳ 2016- 2021
9 25 /2016/NQ-HĐND 15/12/2016 Nghị quyết (Số: 25 /2016/NQ-HĐND) Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Bố Trạch Khoá XVIII, Nhiệm kỳ 2016- 2021
10 20 /2016/NQ-HĐND 15/12/2016 Nghị quyết (Số: 20 /2016/NQ-HĐND) Về Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2017
« 1 2 3 4 5 6 »