Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 108/TB-TTHĐND 25/12/2018 Thông báo (Số:108/TB-TTHĐND) về việc phân công lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 01 năm 2019
2 156/ĐC-VP 14/12/2018 Đề cương (Số: 156/ĐC-VP) về tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3 02/2018/NQ-HĐND 12/12/2018 Văn bản Nghị quyết Hội đồng nhân dân kỳ họp thứ 8
4 402/TB-TTPTQĐ 27/11/2018 Thông báo (Số:402/TB-TTPTQĐ) về Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
5 145 /VPHĐND-UBND 26/11/2018 Thông báo (Số:145 /VPHĐND-UBND) về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2018
6 90/TB-TTHĐND 26/11/2018 Thông báo (Số:90/TB-TTHĐND) về việc phân công lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 12 năm 2018
7 89/TB-TTHĐND 23/11/2018 Thông báo (Số:89/TB-TTHĐND) về triệu tập Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
8 63/TB-TTHĐND 24/08/2018 Thông báo (Số: 63/TB-TTHĐND) về phân công lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 9 năm 2018
9 55/TB-TTHĐND 26/07/2018 Thông báo (Số: 55/TB-TTHĐND) về việc phân công lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 8 năm 2018
10 02/NQ-HĐND 06/07/2018 Nghị quyết (Số: 02/NQ-HĐND) Về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Bố Trạch năm 2017.
« 1 2 3 4 5 6 »