Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 Số: 03/2019/NQ-HĐND 05/07/2019 Nghị quyết (Số:03/2019/NQ-HĐND) về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
2 Số: 03/NQ-HĐND 05/07/2019 Nghị quyết (Số:03/NQ-HĐND) về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Bố Trạch năm 2018
3 02/2019/NQ-HĐND 26/06/2019 Nghị quyết (Số:02/2019/NQ-HĐND) về việc thông qua điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Hoàn Lão đến năm 2035
4 01/2019/NQ-HĐND 26/06/2019 Nghị quyết (Số:01/2019/NQ-HĐND) về việc thông qua Đề án Phân loại đô thị công nhận xã Sơn Trạch (Phong Nha) là đô thị loại
5 57/TB-TTHĐND 26/06/2019 Thông báo (Số:57/TB-TTHĐND) về việc phân công lịch tiếp công dân định kỳ củaThường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 7 năm 2019
6 36/TB-TTHĐND 29/05/2019 Thông báo (Số:36/TB-TTHĐND) về việc phân công lịch tiếp công dân định kỳ củaThường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 6 năm 2019
7 36/TB-TTHĐND 29/05/2019 Thông báo (Số:36/TB-TTHĐND) về việc phân công lịch tiếp công dân định kỳ củaThường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 6 năm 2019
8 19/TB-TTHĐND 25/03/2019 Thông báo (Số:19/TB-TTHĐND) về việc phân công lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 4 năm 2019
9 06/TB-TTHĐND 22/01/2019 Thông báo (Số:06/TB-TTHĐND) về việc phân công lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 02 năm 2019
10 160/VPHĐND-UBND 25/12/2018 Thông báo (Số:160/VPHĐND-UBND) về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2019
« 1 2 3 4 5 6 »