Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 18/NQ-HĐND 16/12/2020 Nghị quyết (số:18/NQ-HĐND) về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021
2 15/NQ-HĐND 16/12/2020 Nghị quyết (số:15/NQ-HĐND) về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2021
3 77/TB-TTHĐND 27/10/2020 Thông báo (Số:77/TB-TTHĐND) về việc phân công lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 11 năm 2020
4 34/TB-TTHĐND 24/06/2020 Thông báo (số: 34/TB-TTHĐND) về việc phân công lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 7 năm 2020
5 27/TB-TTHĐND 29/05/2020 Thông báo (số: 27/TB-TTHĐND) về việc phân công lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 6 năm 2020
6 11/TT-TTHĐND 25/02/2020 Thông báo (Số:11/TT-TTHĐND) về việc phân công lịch tiếp công dân định kỳ của TT HĐND và Đại biểu HĐND huyện tháng 3 năm 2020
7 100/TB-TTHĐND 22/11/2019 Thông báo (Số: 100/TB-TTHĐND) Triệu tập kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
8 95/TB-TTHĐND 28/10/2019 Thông báo (Số:95/TB-TTHĐND) về việc phân công lịch tiếp công dân định kỳ cửa Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 11 năm 2019
9 05/NQ-HĐND 28/08/2019 Nghị quyết (Số:05/NQ-HĐND) Về việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Bố Trạch
10 04/NQ-HĐND 28/08/2019 Nghị quyết (Số:04/NQ-HĐND) Về việc thông qua Đề án Thành lập thị trấn Phong Nha
« 1 2 3 4 5 6 »