Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 2068/TB-UBND
Ngày ký 27/10/2015
Người ký Hồ Ngọc Thanh
Trích yếu nội dung Thông báo lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2015
Lĩnh vực Tiếp công dân
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

  ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HUYỆN BỐ TRẠCH                            Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc

   Số: 2068 / TB- UBND                   Bố Trạch, ngày 27 tháng 10 năm 2015

THÔNG BÁO
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 11 NĂM 2015

         Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ- CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Tiếp công dân, UBND huyện thông báo lịch Tiếp công dân  tháng 11 năm 2015 như sau:     

                I. TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ:

1. Thành phần, kính mời:

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện;

- Đại diện Lãnh đạo: Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ, Văn phòng Huyện uỷ;

- Đại diện Lãnh đạo các phòng: Phòng Tài nguyên& Môi trường, Thanh tra Nhà nước huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Lao đông, thương binh& xã hội huyện;

- Ban Tiếp công dân huyện                                                                                                  

2.Thời gian:  02 ngày/ tháng ( ngày 02/11/2015 và ngày 16/11/2015).

- Buổi sáng:  Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30 phút

3. Địa điểm: Tại phòng Tiếp công dân huyện Bố Trạch ( trụ sở UBND huyện Bố Trạch), địa chỉ: tiểu khu 3, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch.

II. TIẾP CÔNG DÂN ĐỘT XUẤT:  Thực hiện theo khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013 và theo yêu cầu của Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND- UBND huyện.

*  Công an huyện bố trí lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự tại trụ sở UBND huyện trong các ngày Tiếp công dân định kỳ, đột xuất và khi có yêu cầu.

 

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết và thực hiện, đồng thời công khai cho người dân đươc biết./.

Nơi nhận:                                                                    TL. CHñ TÞCH
 - Như thành phần mêi;                                              CHÁNH VĂN PHÒNG
 - Thường trực HU;
 - Thường trực HĐND huyện;
 - Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
 - Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;                                                            (Đã ký)
 - UBND các xã, thị trấn;
 - L­ưu: VT, TD .

                                                                               

                                                                                 Hồ Ngọc Thanh

Tải về