Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 11/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 11/NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
2 07/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 07/NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
3 03 /NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 03 /NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
4 12/2016/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 12/2016/NQ-HĐND) Về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Bố Trạch năm 2015
5 13/2016/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 13/2016/NQ-HĐND) Về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hoàn Lão và vùng phụ cận đến năm 2030
6 14/2016/NQ-HĐND 30/06/2016 Nghị quyết (Số: 14/2016/NQ-HĐND) Về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
7 87 /TB-TCD 24/06/2016 Thông báo (Số: 87/TB-TCD) Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2016
8 10 /CĐ - CT 17/06/2016 Côngddieenj (Số: 10 /CĐ - CT) Về việc tăng cường khẩn cấp các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng
9 24 /TB-TTHĐ 07/06/2016 Thông báo (Số: 24 /TB-TTHĐ) Kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị các điều kiện cho Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Khoá XVIII, Nhiệm kỳ 2016 - 2021
10 79 /TB-TCD 24/05/2016 Thông báo (Số: 79 /TB-TCD) Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2016
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »