Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 43 /TB-UBND
Ngày ký 14/01/2016
Người ký Nguyễn Ngọc Tuấn
Trích yếu nội dung Thông báo (Số: 43/TB-UBND) V/v công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực Đất đai, TNMT
Cơ quan ban hành Phòng Tài nguyên - Môi trường
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BỐ TRẠCH

 Số: 43 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Bố  Trạch, ngày 14 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO
V/v công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2016
của huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Thực hiện Quyết định số 3917/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bố Trạch, UBND huyện Bố Trạch công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bố Trạch như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch

Tổng diện tích đất tự nhiên: 211.549,49 ha, trong đó:

- Đất nông nghiệp: 196.711,28 ha;

- Đất phi nông nghiệp: 11.525,85 ha;

- Đất chưa sử dụng: 3.312,37 ha.

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất

Tổng diện tích thu hồi: 1.111,08 ha, trong đó:

- Thu hồi đất nông nghiệp: 1.108,51 ha;

- Thu hồi đất phi nông nghiệp: 2,75 ha.

3. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch

Tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng: 475,69 ha, trong đó:

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 199,65 ha;

- Chuyển đổi trong nội bộ đất nông nghiệp: 175,00 ha;

- Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở: 1,04 ha.

4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

Tổng diện tích đưa vào  sử dụng cho các mục đích: 212,51 ha, trong đó:

- Đưa vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp: 126,70 ha;

- Đưa vào sử dụng cho các mục đích phi nông nghiệp: 85,81 ha.

(Có các Phụ lục số 01, 02, 03, 04 kèm theo)

Vậy UBND huyện công bố để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các Phòng, ban cấp huyện;
- Đài truyền thanh huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

 

 

Tải về

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Ngọc Tuấn