Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 872/ UBND
Ngày ký 29/06/2015
Người ký Nguyễn Minh Thuận
Trích yếu nội dung V/v chấn chỉnh hoạt động tư vấn du học trên địa bàn huyện
Lĩnh vực Quản lý Giáo dục
Cơ quan ban hành UBND huyện
Phân loại Công văn
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN BỐ TRẠCH                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        

     Số: 872/ UBND                               Bố Trạch, ngày 29  tháng 6 năm 2015

V/v chấn chỉnh hoạt động tư

vấn du học trên địa bàn huyện

               

             Kính gửi:

                                  - UBND các xã, thị trấn;

                                  - Hiệu trưởng các trường THPT, THCS&THPT;

                                  - Giám đốc Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề huyện.

 

   Thời gian qua, theo phản ánh của các cá nhân, tổ chức và phương tiện thông tin đại chúng có xảy ra tình trạng một số tổ chức dịch vụ du học cung cấp thông tin không chính xác, có hành vi lừa đảo và thiếu trách nhiệm trong công tác tổ chức đưa công dân Việt Nam đi học tại Nhật Bản. Bên cạnh đó, tình trạng du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản vi phạm pháp luật có dấu hiệu gia tăng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản và ảnh hưởng không tốt đến quan hệ hợp tác, trao đổi, giáo dục giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Để ngăn chặn kịp thời tình trạng nói trên, đồng thời đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động tư vấn du học và quyền lợi chính đáng của những công dân trên địa bàn huyện có nguyện vọng đi học ở nước ngoài nói chung, Nhật Bản nói riêng. UBND huyện yêu cầu:

1. UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt là những hộ gia đình có con em đang đi du học tại Nhật Bản và các nước khác trên thế giới hiểu rõ thực trạng tình hình nói trên để từ đó thực hiện tốt trách nhiệm của mình. Đồng thời, chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình trong nhân dân để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi lừa đảo, thiếu trách nhiệm trong công tác tổ chức đưa con em trên địa bàn đi du học tại Nhật Bản.

2. Các trường THPT, THCS&THPT trên địa bàn huyện; Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề huyện tăng cường công tác quản lý, không được cho phép các cá nhân, tổ chức đến tư vấn du học cho học sinh tại trường khi chưa được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn; các trường THPT, THCS&THPT, Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề huyện triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Giáo dục & Đào tạo;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Phòng Giáo dục & Đào tạo;

- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Minh Thuận