Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu Số: 03/TB-HĐ
Ngày ký 09/06/2015
Người ký Nguyễn Ngọc Tuấn
Trích yếu nội dung Thời gian, địa điểm và danh sách những người đủ điều kiện tham dự phỏng vấn tuyển chọn công chức cấp xã
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành UBND huyện
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 

UBND HUYỆN BỐ TRẠCH

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐ KIỂM TRA, SÁT HẠCH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số: 03/TB-HĐ

                Bố Trạch, ngày 09 tháng 6 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

Thời gian, địa điểm và danh sách những người đủ điều kiện

tham dự phỏng vấn tuyển chọn công chức cấp xã

 
 

 

 

 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã huyện Bố Trạch thông báo thời gian, địa điểm và danh sách những người đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển chọn công chức cấp xã:

- Thời gian:  + Thí sinh có mặt tại địa điểm: Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 13/6/2015;

                        + Phỏng vấn: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 13/6/2015;

- Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Bố Trạch - Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Các thí sinh xem số báo danh, phòng thi và nhận thẻ dự thi vào lúc 08 giờ ngày 13/6/2015 tại phòng Nội vụ huyện Bố Trạch.

Danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển được niêm yết tại Phòng Nội vụ huyện Bố Trạch từ ngày 13/4/2015.

Thí sinh kiểm tra các thông tin của cá nhân theo danh sách được niêm yết, nếu có gì sai sót đề nghị phản ánh về Phòng Nội vụ huyện Bố Trạch theo SĐT: 0523.862.270; 0523.716.357 để kiểm tra, chỉnh sửa.

UBND huyện thông báo cho các thí sinh được biết./.

 

Nơi nhận:                                                       TM. HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH

- Các Thí sinh;                                                                                                   CHỦ TỊCH

- Phòng Nội vụ;

- Lưu VT.                                                                                                 

 

               (Đã ký)

 

 

                  PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
                                      Nguyễn Ngọc Tuấn