TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC
Thông báo (số: 04/TM-BQLCC) tham gia gói thầu: Tư vấn thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Sửa chữa hệ thống đèn...
..
Xem tiếp
Thư mời (số: 07/TM-BQLCC) tham gia gói thầu: Tư vấn thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống...
..
Xem tiếp
Thông báo (số 669/TB-ĐGTS) công khai việc đấu giá quyền sử đất xã Đại Trạch và xã Tây Trạch
..
Xem tiếp
Thông báo (số 555/TB-ĐGTS) công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất xã Lý Trạch
..
Xem tiếp
Thông báo (số: 309/TB-ĐGTS) thông báo công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất xã Đại Trạch
..
Xem tiếp