TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 4272

  • Tổng 8.493.577

Quyết định (số: 1178/QĐ-UBND) Phê duyệt công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện 4 tại chổ, thủ tục hành chính đặc thù...
..
Xem tiếp
Quyết định (số: 2457/QĐ-UBND) về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và Hoạt...
..
Xem tiếp
Quyết định (số: 2901/QĐ-UBND) về việc phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến thí điểm tiếp nhận hồ sơ hoàn toàn...
..
Xem tiếp
Quyết định (số: 2817/QĐ-UBND) về việc phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến thí điểm tiếp nhận hồ sơ hoàn toàn...
..
Xem tiếp
Quyết định (số: 2985/UBND) về việc phê duyệt quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến thí điểm tiếp nhận hồ sơ hoàn toàn qua...
..
Xem tiếp