TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 11174

  • Tổng 8.536.352

Phân công nhiệm vụ các Lãnh đạo UBND huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Font size : A- A A+

CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

NHIỆM KỲ 2020-2025

Chủ tịch

Hoàng Minh Thái

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Thủy

Phó Chủ tịch

Nguyễn Hữu Hồng

Phó Chủ tịch

Bùi Quốc Thanh

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Đồng chí Hoàng Minh Thái - Chủ tịch UBND huyện

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành chung; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quản lý ngân sách; giao thông vận tải, xây dựng; nội chính, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, tổ chức cán bộ; quốc phòng - an ninh; thi đua - khen thưởng; giới thiệu địa điểm xây dựng; công tác ngoại vụ; thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; công tác xây dựng cơ bản chung và các công trình dự án không phân công theo lĩnh vực của các Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách.

- Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo: Ban An toàn giao thông, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Hội đồng Thi đua - khen thưởng và một số Hội đồng và Ban chỉ đạo khác theo quy định.

- Trực tiếp chỉ đạo các ngành, đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Thanh tra, Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện.

- Theo dõi, chỉ đạo thị trấn Hoàn Lão.

2. Đồng chí Nguyễn Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

- Phụ trách các lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, nông dân, nông thôn; tài nguyên, quản lý địa giới hành chính; công tác phòng cháy chữa cháy; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; công tác kế hoạch, xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực phụ trách theo ủy quyền; thực hiện chính sách dân tộc; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực, đơn vị mình phụ trách.

 - Giữ mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện; Hội Nông dân huyện.

- Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo: Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Bố Trạch và một số Hội đồng, Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND huyện phân công.

- Trực tiếp phụ trách các ngành, đơn vị: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Dân tộc, Hạt Kiểm lâm và các Trạm thuộc khối nông nghiệp.

- Trực tiếp phụ trách Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi, chỉ đạo các xã: Đại Trạch, Lý Trạch, Nhân Trạch.  

3. Đồng chí Nguyễn Hữu Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện

- Phụ trách các lĩnh vực: Văn hóa - xã hội và đời sống; du lịch; thể thao; thực hiện chính sách tôn giáo; biển và hải đảo; quản lý môi trường, nước sạch; báo chí, thông tin truyền thông; quản lý nhà nước trong các tổ chức chính trị - xã hội, các hội xã hội, các hội nghề nghiệp và hội xã hội nghề nghiệp; phòng chống tệ nạn xã hội, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; chương trình xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; công tác dân vận chính quyền; theo dõi các tổ chức phi Chính phủ; công tác kế hoạch, xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực phụ trách theo ủy quyền; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực, đơn vị mình phụ trách. 

- Giữ mối liên hệ phối hợp công tác giữa UBND huyện với Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức chính trị xã hội.

- Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND huyện phân công.

- Trực tiếp phụ trách các ngành, đơn vị: Tư pháp, Thi hành án dân sự, Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá và Thông tin, Y tế, Bảo hiểm xã hội, Bệnh viện đa khoa, Ban Quản lý các công trình công cộng, Đài Truyền thanh huyện, Ngân hàng chính sách xã hội, các Trung tâm thuộc khối văn hoá, xã hội.

- Trực tiếp phụ trách Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi, chỉ đạo thị trấn Nông trường Việt Trung.

4. Đồng chí Bùi Quốc Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện

- Phụ trách các lĩnh vực: Tài chính, thương mại, ngân hàng, kinh tế hợp tác, doanh nghiệp; công tác quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng; phê duyệt quyết toán tất cả các công trình xây dựng cơ bản; công tác kế hoạch, xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực, đơn vị mình phụ trách theo ủy quyền; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực, đơn vị mình phụ trách.    

- Được Chủ tịch ủy quyền phụ trách công tác giá cả và đấu giá cấp QSD đất.

- Chủ tịch Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực cụ thể khác do Chủ tịch UBND huyện phân công.

- Trực tiếp phụ trách các ngành, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý các công trình công cộng, Chi cục Thuế, Kho bạc nhà nước, các doanh nghiệp, Hợp tác xã, hệ thống Ngân hàng.

- Trực tiếp phụ trách Chương trình 135, xã bãi ngang và các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi, chỉ đạo thị trấn Phong Nha.

- Thay mặt Chủ tịch UBND huyện điều hành, giải quyết công việc UBND huyện khi đồng chí Chủ tịch UBND huyện đi vắng.

More