TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 4990

  • Tổng 2.324.554

Đảng bộ huyện Bố Trạch quyết tâm xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Với quyết tâm chính trị “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng Bố Trạch phát triển nhanh và bền vững”, trong 2 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện Bố Trạch đã đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, phấn đấu tổ chức thực hiện đồng bộ Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tạo được sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội huyện nhà: Kinh tế- văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, quốc phòng-an ninh được củng cố và tăng cường, hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả và ngày càng đổi mới, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được phát huy... Có được thành quả đó chính là nhờ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ “then chốt”; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ vững mạnh nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân huyện nhà nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

 Nhìn lại 2 năm qua, trong điều kiện tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 đã kéo lùi mọi hoạt động; những biến động của tình hình thế giới, mặt trái của nền kinh tế thị trường, những luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch đã có những tác động tiêu cực đến tư tưởng, tâm lý của cán bộ, đảng viên. Xác định được yêu cầu trong tình hình mới, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, trong Nhân dân.

Trước hết, để nâng cao nhận thức chính trị và tăng cường sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân, các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm, chăm lo nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức theo hướng cừa trực tiếp vừa truyền hình trực tuyến từ Trung ương và tỉnh đã giúp đội ngũ cán bộ của huyện nắm chắc quan những vấn đề quan trọng trong chủ trương, đường lối của các cấp ủy Đảng, từ đó tuyên truyền, phổ biến trong đảng viên, quần chúng Nhân dân. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chú trọng chỉ đạo Trung tâm Chính trị huyện tăng cường mở các lớp chuyên đề, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị để thông tin, tuyên truyền kịp thời những vấn đề, chủ trương mới, những thông tin quan trọng, tình hình thời sự đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên. Đặc biệt, các cấp ủy Đảng đã chú trọng chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các chuyên đề hàng năm với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị, qua đó đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành công việc thường xuyên, liên tục và phù hợp với nhiệm vụ của mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân, góp phần củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức của người cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Quan tâm chỉ đạo định hướng dư luận xã hội trên địa bàn, nhất là tình hình dư luận xã hội về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tình hình chính trị trong và ngoài nước; đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng..., qua đó đã tạo được sự thống nhất về tư tưởng chính trị để cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân thống nhất về hành động.

Xác định công tác cán bộ là khâu đột phá của công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ này, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2020-2025; chú trọng công tác quy hoạch cán bộ các cấp quản lý gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn, đạo đức tốt để đảm bảo nguồn cán bộ; từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã cử 18 cán bộ đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị, cử 148 cán bộ đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị; trong đó phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 02 lớp đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị tại huyện. Chủ động rà soát, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện và cơ sở sau Đại hội Đảng và bầu bầu cử đại biểu HĐND ở những vị trí có biến động đảm bảo vai trò lãnh đạo, điều hành. Thực hiện luân chuyển cán bộ nhằm một phần giải quyết khó khăn về nguồn cán bộ chủ chốt ở một số đơn vị vừa để đào tạo, rèn luyện năng lực  thực tiễn cho cán bộ các phòng ban của huyện. Trong 2 năm, Ban thường vụ Huyện ủy đã luân chuyển 11 cán bộ huyện giữ các chức danh bí thư, phó bí thư Đảng ủy xã, thị trấn. Hầu hết các cán bộ được luân chuyển đều phát huy được vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giúp cơ sở có những chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, huyện đã ban hành và triển khai thực hiện Đề án về “Kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý giai đoạn 2021-2025”... Về cơ bản, đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở đã được trẻ hóa, chuẩn hóa, có tư duy đổi mới và có quyết tâm cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực, trong đó đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch về sắp xếp, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giai đoạn 2021-2025; chú trọng sắp xếp lại một số tổ chức cơ sở đảng cho phù hợp với yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong đó đã chuyển giao 02 TCCS đảng cho tỉnh, sáp nhập 01 TCCS, nâng cấp 05 chi bộ thành đảng bộ. Hiện tại, Đảng bộ huyện có 59 TCCS Đảng với Đảng bộ xã thị trấn, Đảng bộ, chi bộ khối các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp. Chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy các cơ sở xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy; thực hiện các quy định về nêu gương của người đứng đầu, quy định về trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu.

Công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy quan tâm theo chủ trương vừa chú trọng phát triển về số lượng, vừa coi trọng chất lượng; quan tâm chỉ đạo phát triển đảng viên các đơn vị có nguồn, các vùng nông thôn, đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo. Hàng năm, trên cơ sở tình hình thực tế ở các TCCS Đảng, Ban thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho từng TCCS đảng, lấy đó làm tiêu chí đánh giá chất lượng các đơn vị vào cuối năm, nhờ vậy, kết quả kết nạp đảng viên hàng năm đều đạt kế hoạch đề ra. Năm 2022, Đảng bộ đã kết nạp được 10 đảng viên gốc giáo, tăng cao so với các năm trước, đây là yếu tố góp phần củng cố, nâng cao chất lượng các tổ chức Đảng tại địa bàn vùng giáo. Đến nay, Đảng bộ huyện Bố Trạch hiện có trên 11.500 đảng viên, trong đó có 7.588 đảng viên nông thôn, chiếm 65,69 %; 150 đảng viên tôn giáo, chiếm 1,3%;199 đảng viên dân tộc thiểu số, chiếm 1,72%.     

Việc thực hiện nền nếp, nghiêm túc quy định về đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm gắn với kết quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, với trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương theo Quy định 01-QĐ/HU (nay là Quy định 2013) đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức. Năm 2022, toàn huyện chỉ có 57 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 0,6%.

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm hơn gắn với triển khai thực hiện các quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được ban hành trong nhiệm kỳ. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy đảng đã chủ động, kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đồng thời chú trọng nắm tình hình dư luận, tổ chức kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm như: thực hiện quy chế làm việc, quản lý đất đai, ngân sách, xây dựng cơ bản... Thông qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện, kịp thời chấn chỉnh, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các sai phạm, hạn chế, thiếu sót của các tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, rút kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước, Ban thường vụ Huyện ủy đã chú trọng chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát của ban Thường vụ, UBKT Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đối với các tập thể, cá nhân có liên quan, vì vậy hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên. Thực hiện rà soát đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo năm 2021, 2022; xử lý, giải quyết 124 lượt đơn thư tố cáo, khiếu nại tổ chức đảng và đảng viên, hạn chế để đơn thư tồn đọng, kéo dài; thi hành kỷ luật đối với 79 đảng viên, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng được Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy các cấp chú trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, liên quan đến tôn giáo, đơn thư khiếu kiện, các vi phạm liên quan đến đất đai tại các cơ sở tôn giáo. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Chương trình phòng chống tham nhũng hàng năm; đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng trong công khai, minh bạch hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn. Tổ chức tốt việc tiếp công dân của đồng chí Bí thư cấp ủy; kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tồn đọng, kéo dài.

Công tác dân vận của Đảng bộ có nhiều đổi mới. Các cấp ủy đảng đã bám sát cơ sở, nội dung, nhiệm vụ công tác dân vận hàng năm để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện, tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Tăng cường công tác dân vận chính quyền, làm tốt công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có tín đồ tôn giáo. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong việc bám, nắm địa bàn, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có giải pháp kịp thời, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm đi qua địa bàn huyện. Chú trọng xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trong “triển khai thực hiện các dự án đường ven biển và đường cao tốc Bắc Nam”, “mỗi xã giúp mỗi bản” và “đồng hành cùng giáo dân xây dựng xứ, họ đạo bình yên - văn minh”. Đặc biệt, mô hình “mỗi xã giúp mỗi bản”, tuy mới được triển khai nhưng bước đầu đã huy động được các lực lượng trong xã hội ở các xã, thị trấn tham gia giúp đỡ, hỗ trợ các bản dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và hứa hẹn sẽ cho hiệu quả lâu dài, bền vững. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mà trong 2 năm qua, Đảng bộ đã đoàn kết được các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn để vượt qua những khó khăn của dịch bệnh, tạo được sự đồng thuận cao trong thực hiện các chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, ở một số địa phương, trên một số lĩnh vực, việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng kết quả chưa cao; một số khuyết điểm, hạn chế chưa được khắc phục hiệu quả, việc nắm bắt, phản ánh và định hướng thông tin, dư luận xã hội có lúc còn thiếu kịp thời; vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy một số tổ chức Đảng chưa theo kịp tình hình; đạo đức, tác phong, trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ, đảng viên chưa được đảm bảo đã ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, làm giảm sút lòng tin của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên.      

Trong bối cảnh tình hình mới, công tác xây dựng Đảng thời gian tới đang đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn. Những kết quả đạt được của Đảng bộ huyện nhà trong 2 năm đầu nhiệm kỳ sẽ là nền tảng, là động lực để cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn huyện vươn tới những mục tiêu cao hơn, xa hơn. Tin tưởng rằng, Đảng bộ nói chung, mỗi cán bộ, đảng viên huyện nhà nói riêng sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh hơn để đảm bảo vai trò lãnh đạo Nhân dân huyện nhà vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, đưa quê hương Bố Trạch phát triển ngày càng bền vững.

Đ/c Trần Văn Thăng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Các tin khác