TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 82

  • Tổng 1.669.743

Quyết định (Số: 51 /QĐ-UBND) V/v ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015

Xem với cỡ chữ : A- A A+

UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN BỐ TRẠCH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Số: 51 /QĐ-UBND                               Bố Trạch, ngày 16 tháng 01  năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết

của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015


UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2014 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2014 của HĐND huyện về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2015;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như Điều 3;                                                                       Q. CHỦ TỊCH

- UBND tỉnh Quảng Bình;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Thường vụ Huyện ủy;                                                                                           (Đã ký)

- Thường trực HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Thành viên UBND huyện;

 - Lưu: VT, CVTH.                                                                                           Trần Quang Vũ

 
File gửi kèm:
Ke hoach hanh dong thuc hien NQ HDND huyen 2015 (chinh thuc).doc

Các tin khác