TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 272

  • Tổng 2.316.622

Thông báo (Số: 1160/TB-UBND) Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về công tác quản lý đất đai, khoáng sản 6 tháng đầu năm 2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về công tác quản lý đất đai, khoáng sản 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 04 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp về tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản 6 tháng đầu năm 2018, do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự có Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, đại diện Lãnh đạo các ngành: Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; Chủ tịch UBND và Cán bộ Địa chính - Xây dựng các xã, thị trấn.

Sau khi nghe Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo về tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoảng sản trên địa bàn 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ thời gian tới, ý kiến thảo luận của các thành phần tham dự, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND kết luận:

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm đất đai trái phép, sử dụng đất sai mục đích vẫn còn diễn ra tại một số địa phương nhưng chậm có biện pháp ngăn chặn, xử lý; việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai còn chậm; công tác quản lý khoáng sản ở một số địa phương thiếu chặt chẽ, chưa kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn trong thời gian tới, UBND huyện yêu cầu:

1. Các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, thị trấn

- Tăng cường trách nhiệm, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường trên địa bàn. Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Cán bộ Địa chính các xã, thị trấn nâng cao tinh thần, vai trò, trách nhiệm trong việc theo dõi, tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản.

2. UBND các xã, thị trấn

- Rà soát lại quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 để đề xuất điều chỉnh, bổ sung và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 sát hợp với tình hình thực tiễn, phục vụ công tác quản lý đất đai tại địa phương.

- Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi tình hình chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, khoáng sản trên địa bàn; kịp thời, chủ động xử lý các trường hợp vi phạm. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát tất cả các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản, kiên quyết xử lý nghiêm và dứt điểm theo đúng quy định.

- Đối với UBND các xã, thị trấn có đồng bào theo đạo: Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn trong việc xử lý các sai phạm liên quan đến lấn chiếm đất đai của các cơ sở tôn giáo.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Rà soát, đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản trên địa bàn thời gian qua; kịp thời chấn chỉnh, xử lý hoặc tham mưu UBND huyện chỉ đạo xử lý nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

- Phối hợp với Phòng Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai, khoáng sản, nhất là thực hiện Luật Đất đai, Luật xử lý vi phạm hành chính…

- Chấn chỉnh và đề xuất UBND huyện xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm trong quản lý đất đai, khoáng sản thời gian qua, nhất là đối với công chức Địa chính - Xây dựng cấp xã.

- Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Rà soát, tham mưu UBND huyện đề nghị UBND tỉnh bãi bỏ, điều chỉnh một số nội dung, công việc liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện.

- Phối hợp Thanh tra huyện, các ngành liên quan tổ chức thanh tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại một số địa phương; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định.

4. Thanh tra huyện

Giải quyết triệt để, kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai theo đúng quy định; đồng thời, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau thanh tra để xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm.

5. Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban quản lý các dự án huyện

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tạo quỹ đất, đấu giá QSD đất, góp phần giải quyết nhu cầu đất ở và tăng thu ngân sách.

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tạo các quỹ đất có quy mô nhỏ trong khu dân cư và đề xuất phát triển các quỹ đất vào trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

* Trung tâm Phát triển quỹ đất:

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện phê duyệt lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất theo đúng thẩm quyền quy định. Tham mưu cho UBND huyện lựa chọn tổ chức có chi phí thấp nhất để thực hiện tổ chức đấu giá QSD đất.

- Xây dựng Phương án tổ chức đấu giá QSD đất theo phương pháp đấu giá bỏ phiếu kín trực tiếp hoặc gián tiếp tại địa bàn các xã, thị trấn: Lý Trạch, Nhân Trạch, Đại Trạch, Trung Trạch, Hoàn Lão, Đồng Trạch, Đức Trạch, Phú Trạch, Hải Trạch, Thanh Trạch, Bắc Trạch, Hoàn Trạch, Nông trường Việt Trung, Sơn Trạch, Phúc Trạch… trình UBND huyện phê duyệt để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

6. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bố Trạch

- Chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm, thái độ thực thi nhiệm vụ của cán bộ, viên chức trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính về đất đai đảm bảo theo đúng quy trình, thời gian quy định.

- Rà soát các trường hợp còn tồn đọng chưa giải quyết, các hồ sơ chậm giải quyết, các trường hợp chưa cấp GCN QSD đất để đôn đốc, giải quyết dứt điểm, hoàn thành theo đúng quy định.

- Phối hợp chặt chẽ các phòng chuyên môn của huyện để tham mưu UBND huyện xử lý, giải quyết các tồn đọng về đất đai của các cơ sở tôn giáo theo đúng quy định.

7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện tham mưu UBND huyện văn bản quy định các khu vực cho phép tồn tại tài sản gắn liền trên đất tại thị trấn Hoàn Lão, thị trấn Nông trường Việt Trung và các khu vực khác thuộc trường hợp phải xin cấp phép xây dựng nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc cấp giấy phép xây dựng, chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Có văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho các xã theo hướng điều chỉnh cục bộ từng khu vực trong đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới nhằm phục vụ cho việc thực hiện các dự án, côn trình theo đúng quy định.

- Tăng cường công tác quản lý, thực hiện quy hoạch đô thị chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035, trong đó chú trọng công tác quản lý quy hoạch giao thông, hạ tầng đô thị đảm bảo theo đúng quy định.

8. Về một số công việc cụ thể thời gian tới

8.1. Đối với việc cấp GCN QSD đất cho các hộ dân xã Xuân Trạch được giao phần diện tích đất lâm nghiệp thu hồi từ các lâm trường: Giao phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp Nhóm hỗ trợ dự án SRDP tham mưu UBND huyện văn bản đề nghị Ban quản lý dự án Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo (SRDP) tỉnh sớm cấp kinh phí hỗ trợ để UBND xã Xuân Trạch triển khai thực hiện.

8.2. Liên quan đến việc các hộ dân sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, xây dựng các homestay khi chưa chuyển mục đích sử dụng đất: Yêu cầu UBND các xã, thị trấn rà soát, thông báo công khai nội dung sử dụng đất theo đúng quy định để người dân thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi và nhu cầu của người sử dụng đất.

8.3. Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: Giao Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND các xã, thị trấn về quy trình, thủ tục thực hiện theo đúng quy định của Luật xử phạt vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan.

8.4. Liên quan đến bổ sung hạng mục hệ thống thoát nước thải sinh hoạt tại các khu vực tạo quỹ đất: Yêu cầu các Chủ đầu tư khi thực hiện các dự án tạo quỹ đất phải tiến hành xây dựng hạng mục rảnh thoát nước trong quy hoạch phân lô đất ở. Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét, thẩm định và yêu cầu bắt buộc phải có rảnh thoát nước trong quy hoạch phân lô đất ở.

8.5. Về cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các trường hợp xâm canh, xâm cư: Phòng Tài nguyên và Môi trường có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để các địa phương căn cứ thực hiện.

8.6. Đối với các kiến nghị của UBND xã Sơn Trạch:

- UBND xã Sơn Trạch phối hợp Phòng Tư pháp tiến hành xử lý dứt điểm hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, lấn chiếm đất đai, lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi theo đúng quy định.

- UBND xã Sơn Trạch làm việc với Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư Đoàn Gia để hướng dẫn Công ty có văn bản xin chủ trương đầu tư thuê đất mở rộng dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định.

8.7. Đối với các kiến nghị của UBND xã Thanh Trạch:

- Trên cơ sở dự toán được Phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định, UBND xã Thanh Trạch chủ động phê duyệt theo thẩm quyền, bố trí kinh phí để khẩn trương triển khai việc san lấp mặt bằng, sớm hoàn thành và bàn giao 10 lô đất cho các hộ tại khu vực phía Bắc cầu Khe Nước.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tư pháp tiến hành làm việc với UBND xã Thanh Trạch để thống nhất tham mưu cho UBND huyện phương án xử lý đất và tài sản khu vực Bến xe cũ.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan biết, triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Tải về

Các tin khác