TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2645

  • Tổng 1.809.085

Thông báo (Số: 566 /TB-UBND) Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn

Ngày 11/4/2018, UBND huyện tổ chức cuộc họp để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới và công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện chủ trì. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện, Trưởng các ngành cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Trên cơ sở báo cáo và ý kiến thảo của các thành phần tham dự, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Thời gian qua, Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện được quan tâm chỉ đạo nên kết quả đạt được cơ bản đáp ứng yêu cầu, công tác quản lý đầu tư XDCB đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, một số địa phương có dấu hiệu chững lại, còn chủ quan, thiếu quyết tâm trong chỉ đạo thực hiện Chương trình nông thôn mới; còn trông chờ ỷ lại từ ngân sách cấp trên, chưa chú trọng, chủ động trong việc huy động nguồn lực thực hiện chương trình, trả nợ đọng XDCB; chất lượng quy hoạch và thực hiện quy hoạch nông thôn mới còn hạn chế; chưa chú trọng chỉ đạo phát triển sản xuất… Công tác quản lý đầu tư XDCB của một số chủ đầu tư cấp xã còn có những hạn chế nhất định.

Vì vậy, để thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới và công tác quản lý đầu tư XDCB năm 2018 và thời gian tới, UBND huyện yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các xã

- Tiến hành rà soát, đánh giá từng tiêu chí đã đạt chuẩn và chưa đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, phân công và giao trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý theo dõi, chỉ đạo thực hiện, từ đó, trên cơ sở kết quả đạt được để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quy định.

- Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; chỉ đạo thành lập mới các HTX, tổ hợp tác trong sản xuất thực chất hơn, hỗ trợ hình thành các mô hình liên kết sản xuất để thực hiện nâng cao Tiêu chí Tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

- Chủ tịch UBND các xã quan tâm, đôn đốc, thực hiện đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến công tác đấu giá QSD đất. Phối hợp Phòng Tài nguyên- Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, các ngành có liên quan tiến hành rà soát, đề xuất phát triển các quỹ đất có quy mô nhỏ trong khu dân cư nhằm tăng nguồn thu ngân sách tại địa phương, có nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và trả nợ đọng XDCB. Việc đầu tư XDCB phải tuân thủ các quy định Luật Đầu tư công và theo cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án, thiết kế mẫu trong xây dựng nông thôn mới.

- Đối với các xã trong lộ trình hoàn thành năm 2019-2020: Xây dựng kế hoạch và có lộ trình hoàn thành đối với từng tiêu chí cụ thể; huy động, lồng ghép, sử dụng hợp lý các nguồn vốn để đầu tư xây dựng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra.

- Đối với xã Nhân Trạch: Củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Phối hợp với các ngành tập trung, khẩn trương chỉ đạo quyết liệt hoàn thành 2 Tiêu chí chưa đạt; đối với việc đầu tư xây dựng Nhà Văn hóa thôn phải làm theo quy chuẩn của Bộ tiêu chí nông thôn mới và huy động nguồn lực xã hội hóa, nhất là việc đóng góp ngày công lao động của nhân dân (nếu nhân dân có nhu cầu) để tăng cường sự giám sát của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND các xã phải báo cáo thường xuyên tình hình thực hiện về UBND huyện (qua Văn phòng điều phối Ban chỉ đạo huyện) để có sự chỉ đạo kịp thời.

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT

- Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu UBND huyện trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đề ra, thường xuyên tổng hợp thông tin báo cáo UBND huyện để có sự chỉ đạo kịp thời;

- Chủ trì, phối hợp phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên- Môi trường, Tài chính - Kế hoạch thực hiện có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển các HTX, tổ hợp tác theo đúng quy định; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn mác cho các sản phẩm nông nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế tại các địa phương. Phối hợp Hạt Kiểm lâm kiểm tra, hướng dẫn cụ thể việc thành lập HTX giống cây lâm nghiệp tại xã Nam Trạch.

- Tham mưu, tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 53-KH/HU ngày 28/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy việc kiểm tra thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại các xã Nam Trạch, Phú Định; hoàn thành trong tháng 5/2018.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện các giải pháp trả nợ đọng XDCB, không để phát sinh thêm nợ đọng XDCB mới.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan nghiên cứu, hướng dẫn cụ thể UBND xã Nhân Trạch thực hiện đầu tư cơ sở vật chất phục vụ xây dựng hoàn thành Tiêu chí trường học và Cơ sở vật chất văn hóa.

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát để quản lý và điều chỉnh quy hoạch phục vụ xây dựng nông thôn mới, tránh tình trạng đề xuất điều chỉnh nhiều lần.

- Tăng cường chỉ đạo, quản lý chặt chẽ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng tại khu vực Phong Nha, xã Sơn Trạch và khu vực thị trấn Hoàn Lão mở rộng. Quản lý, điều chỉnh quy hoạch đường giao thông theo hiện trạng thực tế.

- Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND các xã thực hiện các thủ tục trong quy hoạch chi tiết phân lô đất ở phục vụ đấu giá QSD đất.

- Phối hợp, hướng dẫn UBND xã Đức Trạch, Đồng Trạch trong việc thực hiện dự án cấp nước sạch từ Trạm cấp nước Hoàn Lão để phục vụ sinh hoạt cho nhân dân.

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với các ngành chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ UBND các xã phát triển, khai thác quỹ đất, đấu giá QSD đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để có nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

6. Trung tâm Phát triển quỹ đất: Phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường phát triển các quỹ đất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để đấu giá QSD đất nhằm tăng thu ngân sách, có nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ thực hiện chương trình nông thôn mới.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp các ngành, địa phương triển khai  thực hiện tốt việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia theo đúng kế hoạch, nhất là các trường tại các xã xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn thôn mới năm 2018 và lộ trình đến năm 2020.

8. Chi cục Thống kê huyện: Phối hợp với các ngành có liên quan để hướng dẫn, hỗ trợ các xã, thị trấn trong việc điều tra khảo sát, thu thập số liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội sát đúng với tình hình phát triển của địa phương phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành chung.

9. Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể huyện: Tăng cường phối hợp với các phòng, ban, ngành huyện, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới có hiệu quả, theo đúng lộ trình.

10. Các phòng, ban liên quan, các thành viên trong Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện tiến hành rà soát các tiêu chí nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý để chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, đúng kế hoạch đề ra.

UBND huyện thông báo để các ngành, đơn vị, địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện biết, phối hợp thực hiện nghiêm túc./.

Tải về

Các tin khác