TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 2617

  • Tổng 1.809.057

Thông báo (Số:364 /TB-UBND) Kết luận của đồng chí Trần Quang Vũ - Chủ tịch UBND huyện

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Trần Quang Vũ - Chủ tịch UBND huyện

tại cuộc họp chỉ đạo công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn

Ngày 14/3/2018, UBND huyện tổ chức cuộc họp về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) trên địa bàn huyện, do đồng chí Trần Quang Vũ - Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự cuộc họp có Trưởng các ngành: Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban quản lý các dự án, Trung tâm Tư vấn khảo sát - thiết kế huyện.

Sau khi đặt vấn đề, nghe ý kiến của các thành phần tham dự đánh giá công tác quản lý đầu tư XDCB trên địa bàn huyện thời gian qua, triển khai một số nhiệm trong thời gian tới, đồng chí Trần Quang Vũ - Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Trong những năm qua, công tác quản lý đầu tư XDCB trên địa bàn đã có những kết quả tích cực, thực hiện theo đúng Luật Đầu tư công và các văn bản quy định, nhất là giải quyết cơ bản và kiểm soát chặt chẽ nợ đọng XDCB, làm tốt công tác thanh quyết toán các công trình hoàn thành. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác quản lý đầu tư XDCB cũng còn bất cập, hạn chế: Nợ đọng XDCB một số xã còn cao; công tác giải ngân một số nguồn vốn XDCB còn chậm; công tác phối hợp triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục về đầu tư XDCB của các phòng, ban, chủ đầu tư thiếu kịp thời; thái độ, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, tham mưu về công tác quản lý đầu tư XDCB của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức hiệu quả chưa cao, còn có sai sót… đã ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của huyện.

Để làm tốt công tác quản lý đầu tư XDCB trong thời gian tới, thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản có liên quan, UBND huyện yêu cầu:

1. Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn

- Nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường sự phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý đầu tư XDCB. Chấn chỉnh kịp thời thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được giao, tham mưu, làm tốt công tác quản lý đầu tư XDCB theo đúng quy định.

- Căn cứ kế hoạch bố trí nguồn vốn đầu tư XDCB năm 2018, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, các phòng, ban, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các công trình, dự án đảm bảo theo đúng tiến độ;

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tiến hành rà soát, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo đúng quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục, giải quyết dứt điểm nguồn vốn đầu tư XDCB được chuyển nguồn năm 2017 sang và các nguồn vốn chưa giải ngân hết theo đúng quy định.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Đôn đốc, hướng dẫn các Chủ đầu tư nghiêm túc chấp hành, trực tiếp nộp hồ sơ thẩm định thiết kế - dự toán, thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các công trình, dự án tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng, thực hiện tốt quy định về giải quyết thủ tục hành chính nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, BQL các dự án, các chủ đầu tư trên địa bàn nghiêm túc thực hiện hợp đồng với đơn vị thi công, đơn vị tư vấn, thiết kế, giám sát phải đầy đủ điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng và Công văn số 2087/SXD-QLXD ngày 18/7/2017 của Sở Xây dựng;

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban tham mưu UBND huyện văn bản báo cáo UBND tỉnh về điều kiện năng lực thực tế của các đơn vị tư vấn trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn theo quy định tại Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng và Công văn số 2087/SXD-QLXD ngày 18/7/2017 của Sở Xây dựng về điều kiện năng lực của cá nhân và tổ chức trong hoạt động xây dựng để có sự chỉ đạo cụ thể.

- Tăng cường kiểm tra, rà soát năng lực thực hiện của các đơn vị tư vấn, đơn vị thi công xây dựng công trình, dự án trên địa bàn để quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng các công trình; chấn chỉnh kịp thời các trường hợp vi phạm.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện các giải pháp chỉ đạo UBND các xã, thị trấn có kế hoạch trả nợ đọng XDCB cụ thể và không để phát sinh thêm nợ đọng XDCB mới. Đôn đốc các chủ đầu tư giải quyết dứt điểm, quyết toán các công trình, dự án hoàn thành đã đưa vào sử dụng.

4. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện: Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, các ngành, địa phương khảo sát, đề xuất phát triển các quỹ đất nhằm tăng nguồn thu ngân sách, giải quyết nhu cầu đất ở và góp phần quản lý đất đai theo đúng quy định.

5. Ban quản lý các dự án huyện: Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý các dự án đầu tư XDCB theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ; phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện theo đúng chỉ đạo tại Thông báo số 186/TB-UBND ngày 19/02/2016 của UBND huyện.

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết và triển khai thực hiện./.

 

Các tin khác