TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 2644

  • Tổng 1.809.084

Thông báo (Số: 111 /TB-UBND ) Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ phát triển quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ phát triển quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018

Ngày 18 tháng 01 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ phát triển quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn huyện, do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự có Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, đại diện Lãnh đạo phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất; đại diện Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện báo cáo kế hoạch và đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018, ý kiến thảo luận của các thành phần tham dự, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành có quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ nên công tác phát triển quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng (QSD) đất đã đạt kết quả tích cực, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, năm 2017 thu tiền từ cấp quyền sử dụng đất đạt 184,6 tỷ đồng, tăng 174,4% so kế hoạch HĐND huyện giao.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện công tác phát triển quỹ đất, đấu giá QSD đất còn có hạn chế trong công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị, địa phương; tiến độ thực hiện một số hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính còn chậm...

Vì vậy, để thực hiện tốt công tác phát triển quỹ đất, đấu giá QSD đất trên địa bàn trong thời gian tới, UBND huyện yêu cầu:

1. Các phòng, ban, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn: Tăng cường trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tiếp tục thực hiện tốt việc phát triển quỹ đất, đấu giá QSD đất, phấn đấu hoàn thành thu ngân sách về cấp quyền sử dụng đất trong Quý III/2018.

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể trong việc phát triển các quỹ đất. Tiếp tục thực hiện tốt các dự án tạo quỹ đất, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; đồng thời, quản lý chặt chẽ việc đầu tư, tránh gây lãng phí, thất thoát.

- Phối hợp với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp hoặc tổ chức đấu giá tài sản khác để thực hiện công tác đấu giá QSD đất đảm bảo theo đúng quy chế, quy định về tổ chức đấu giá QSD đất. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo UBND huyện để có sự chỉ đạo giải quyết.

- Theo dõi chặt chẽ quá trình tổ chức đấu giá, phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan kịp thời tham mưu UBND huyện xử lý kết quả đấu giá đối với các trường hợp không thực hiện đảm bảo theo quy chế đấu giá QSD đất đã quy định.

- Việc xây dựng dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án theo khối lượng công việc thực tế căn cứ theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 3261/STC-GCS ngày 19/10/2017 về hướng dẫn cụ thể một số vướng mắc trong việc bố trí kinh phí GPMB.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Căn cứ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2018, tăng cường công tác quản lý nhà nước, tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt việc phát triển quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn theo đúng kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt việc giao đất thực địa cho các hộ gia đình, cá nhân đã trúng đấu giá QSD đất theo đúng quy định. Đồng thời, theo dõi, tham mưu UBND huyện hủy kết quả đấu giá đối với các trường hợp không nộp tiền khi đã trúng đấu giá QSD đất theo đúng thời gian quy định.

- Chủ trì tham mưu UBND huyện có giải pháp hữu hiệu, kịp thời chấn chỉnh tình trạng chậm trễ trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến cấp Giấy chứng nhận QSD đất.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Tham mưu UBND huyện văn bản chỉ đạo về công tác lựa chọn Đơn vị tư vấn thực hiện việc định giá đất cụ thể theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, các ngành liên quan làm tốt công tác xác định giá đất, xây dựng bảng điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm đối với các thửa đất, khu đất, lô đất có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong việc sử dụng đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 31/5/2017. Trong trường hợp cần thiết thì thuê đơn vị tư vấn để thực hiện việc tư vấn xác định giá đất cụ thể đảm bảo sát với giá thị trường.

- Nghiên cứu, xem xét, tham mưu UBND huyện xử lý khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá QSD đất đã nộp vào ngân sách nhà nước nhưng đã bị hủy kết quả trúng đấu giá do không nộp khoản tiền sử dụng đất còn lại theo đúng thời gian quy định của Quy chế đấu giá QSD đất trên địa bàn.

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện việc ghi thu, ghi chi tiền đấu giá QSD đất. Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện nghiêm túc việc nộp tiền cấp quyền sử dụng đất vào tài khoản tạm giữ trước khi chuyển nộp vào ngân sách để thực hiện cân đối các nguồn chi phí đầu vào.

- Chủ trì, phối hợp với Chi cục Thuế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện kiểm tra, chấn chỉnh việc ra thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất vào ngân sách nhà nước qua hệ thống ngân hàng theo Biên bản liên ngân hàng đã ký kết. Chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc đối với các cá nhân nếu có sai sót, gây phiền hà, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu UBND huyện ban hành quy định chung về Danh mục hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch để tổ chức thực hiện.

 - Phối hợp, tạo điều kiện đẩy nhanh thực hiện việc thẩm định trình phê duyệt quy hoạch chi tiết phục vụ đầu tư phát triển các dự án tạo quỹ đất trên địa bàn.

6. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện: Tham mưu UBND huyện văn bản chỉ đạo phấn đấu giảm 15% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến công tác phát triển quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất tại các phòng, ban, đơn vị cấp huyện so với thời gian quy định để tạo điều kiện cho các cơ quan, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của các phòng, ban, đơn vị, địa phương, báo cáo UBND huyện để có sự chấn chỉnh kịp thời.

Uỷ ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Các tin khác