TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2677

  • Tổng 1.809.117

Thông báo (Số: 1813/TB-UBND) Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý III và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý III và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2017

Ngày 03/10/2017, UBND huyện tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý III và 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2017, do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự có đại diện Thường trực HĐND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện; Trưởng các ngành cấp huyện.

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý III và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2017, ý kiến của các thành phần tham dự, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

I. Về tình hình kinh tế, xã hội Quý III và 9 tháng đầu năm 2017

Trong 9 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Sản xuất nông nghiệp được mùa, sản lượng lương thực vượt kế hoạch, sản lượng khai thác thủy sản đạt cao, thu ngân sách đúng tiến độ, dịch vụ - du lịch phát triển khá; văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tình hình chính trị - xã hội ổn định.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số chỉ tiêu chủ yếu còn đạt thấp so với kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp chưa ổn định, còn gặp khó khăn về đầu ra cho sản phẩm; công tác chỉ đạo phát triển nông nghiệp và khắc phục hậu quả cơn bão số 10 ở một số địa phương còn chưa chủ động, thiếu hiệu quả; thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới chững lại; một số khoản thu ngân sách còn đạt thấp và thiếu bền vững; công tác quản lý tài chính, đất đai, môi trường ở một số đơn vị, địa phương chưa chặt chẽ, có nơi còn sai phạm. Văn hóa, xã hội có mặt còn chưa tốt. Tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, khó lường, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước. Việc thực hiện nhiệm vụ của một số phòng, ban cấp huyện còn chậm, hiệu quả chưa cao; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương đôi lúc thiếu kịp thời.

II. Về nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2017

Trên cơ sở các nhiệm vụ chủ yếu Quý IV năm 2017 đã nêu trong báo cáo, các phòng, ban, đơn vị, địa phương cần cụ thể hóa từng phần hành công việc để có tham mưu cụ thể cho Lãnh đạo UBND huyện trong chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn

- Tập trung rà soát lại tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra của năm 2017 để xây dựng lộ trình, có các biện pháp thực hiện cụ thể; tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách trước ngày 30/11/2017;

- Tăng cường sự phối hợp của các phòng, ban, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ; đề cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung của huyện; chấn chỉnh tác phong, lề lối, phong cách làm việc của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức.

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra. Tổng hợp, đánh giá đúng thực chất tình hình thiệt hại sau bão để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và làm cơ sở khi thực hiện các chính sách hỗ trợ. Tham mưu các giải pháp để phục hồi sản xuất nông nghiệp, định hướng ổn định diện tích cây lâu năm và chuyển đổi trồng các loại cây ngắn ngày trên diện tích cây lâu năm bị gãy đỗ;

- Tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Đông và vụ Đông Xuân 2017-2018 có hiệu quả; chú trọng công tác giống và bảo vệ thực vật, diệt chuột; thực hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp, mô hình trình diễn;

- Thực hiện các giải pháp phát triển chăn nuôi. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giết mỗ gia súc, gia cầm, nhất là kiểm soát chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, các ngành, địa phương có liên quan khảo sát, xác định địa điểm để tiến hành dự án đầu tư xây dựng lò mổ tập trung;

- Phối hợp Hạt kiểm lâm, trên cơ sở văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các ngành cấp tỉnh, tham mưu UBND huyện văn bảo chỉ đạo, thông tin chính thức về việc xử lý rừng trồng của người dân hình thành không từ nguồn gốc ngân sách;

- Chủ trì, rà soát, tham mưu UBND huyện phê duyệt để chi trả tiền đền bù, hỗ trợ cho các đối tượng còn lại bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển theo đúng quy định.

3. Văn phòng điều phối Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện

- Các Thành viên BCĐ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát, đề xuất thực hiện các giải pháp nâng cao số tiêu chí nông thôn mới. Căn cứ các tiêu chí tăng thêm liên quan đến ngành, lĩnh vực để đánh giá mức độ hoàn thành của các ngành;

- Đôn đốc, chỉ đạo xã Tây Trạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thiện 4 tiêu chí chưa đạt để hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2017. Đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ xã chuẩn bị hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ để đề nghị các ngành cấp trên thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành công tác chuẩn bị hồ sơ trước ngày 17/11/2017.

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá thực hiện xây dựng thương hiệu riêng đối với các sản phẩm Rượu Vạn Lộc, Tiêu Phú Quý của các cơ sở đảm bảo đúng tiến độ;

- Chỉ đạo các xã được thụ hưởng dự án điện năng lượng mặt trời thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh ý thức của người dân trong việc bảo vệ tài sản nhà nước giao quản lý, sử dụng.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Phối hợp Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước đôn đốc, thực hiện quyết liệt các biện pháp thu ngân sách đảm bảo đạt dự toán đề ra; có biện pháp xử lý nợ đọng thuế, các nguồn thu thường hay thất thu;

- Chủ trì, rà soát, kiểm tra sơ bộ công tác quyết toán kinh phí chi trả tiền đền bù hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển; hoàn thành trước ngày 30/10/2017;

Chỉ đạo UBND các xã: Hạ Trạch, Hoàn Trạch có văn bản thông báo chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ do ảnh hưởng sự cố môi trường biển đối với các hộ đã được phê duyệt nhưng không chấp hành nhận tiền; nếu các hộ vẫn không chấp hành thì nộp trả ngân sách theo đúng quy định.

6. Ngân hàng Chính sách xã hội và các Chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn: Tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ các vướng mắc để các tổ chức, cá nhân vay vốn phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh sau bão số 10.

7. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt kiểm lâm đề xuất, tham mưu UBND huyện biện pháp giải quyết đối với diện tích đất lâm nghiệp mà UBND tỉnh thu hồi của các Công ty, Lâm trường giao địa phương quản lý, sử dụng; trước mắt, phối hợp hướng dẫn UBND xã Xuân Trạch thực hiện phương án quản lý, sử dụng đối với 315,9 ha đất lâm nghiệp mà UBND tỉnh thu hồi của Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình;

- Phối hợp phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, hoàn chỉnh Đề án vệ sinh môi trường, cây xanh, điện chiếu sáng xã Sơn Trạch giai đoạn 2017-2021 trình UBND huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả;

- Phối hợp các ngành, tập trung thực hiện công tác GPMB đường nối từ Quốc lộ 1 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đảm bảo đúng tiến độ.

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 theo kế hoạch; quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đại trà. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trong lộ trình xây dựng nông thôn mới;

 - Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai Chương trình hành động số 15-Ctr/HU ngày 29/12/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”, trong đó chú trọng đổi mới cách thức kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học của giáo viên, học sinh;

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch chỉ đạo các trường học thực hiện nghiêm túc việc thu chi ngân sách đúng chế độ, thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện và kịp thời chấn chỉnh các khoản thu ngoài quy định trong các trường học, tránh tình trạng lạm thu;

- Có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý trường học. Đồng thời, có văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc đối với một số cán bộ quản lý trường học chưa đáp ứng yêu cầu;

- Tham mưu UBND huyện văn bản chỉ đạo các địa phương, các trường học đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, vận động con em trong độ tuổi đến trường không bỏ học giữa chừng.

9. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông. Quan tâm chỉ đạo các hoạt động nghiên cứu phục dựng, bảo tồn các loại hình văn hoá nghệ thuật truyền thống trên địa bàn;

- Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Đài truyền thanh huyện và các trạm truyền thanh cơ sở.

Đài Truyền thanh huyện: Làm tốt công tác đưa tin, bài tuyên truyền phản ánh kịp thời các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, các hoạt động nổi bật trên địa bàn; lập văn bản đề xuất UBND huyện cải tạo phòng thu và mua sắm một số thiết bị quan trọng phục vụ cho hoạt động của đơn vị (gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch) trước ngày 13/10/2017.

11. Phòng Y tế

- Phối hợp với Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân; chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn.;

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân;

- Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Tài chính -Kế hoạch, Bệnh viện đa khoa huyện kiểm tra lại kết quả nghiệm thu kinh phí khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2017 để làm cơ sở đề xuất kinh phí cho các năm tiếp theo.

12. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: Nâng cao hiệu quả công tác thông tin truyền thông, giáo dục sức khoẻ. Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chuyên trách dân số cơ sở.

13. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

- Quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng;

- Chỉ đạo các địa phương triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 đảm bảo đúng thực chất; hoàn thành báo cáo chính thức về tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn huyện chậm nhất cuối tháng 11/2017;

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện trong việc bảo đảm các chế độ chính sách cho những đối tượng gặp rủi ro, hoạn nạn; đặc biệt trong mùa mưa bão năm 2017. Chú trọng chỉ đạo trong quá trình tiếp nhận các nguồn cứu trợ (nếu có) đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy trình;

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện, các ngành, địa phương có liên quan tiếp tục tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch; tăng cường chỉ đạo và thực hiện đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu lao động.

13. Phòng Dân tộc: Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát lại nguồn vốn xây dựng cơ bản, nguồn vốn Chương trình 135, nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất để có sự chỉ đạo kịp thời; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các xã có đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chương trình, dự án đầu tư. Chủ động nắm bắt tình hình đời sống của đồng bào dân tộc để tham mưu UBND huyện giải quyết kịp thời nhằm đảm bảo ổn định đời sống.

14. Thanh tra huyện: Tiếp tục thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gắn với theo dõi việc thực hiện các kết luận thanh tra;

Tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại, tố cáo của công dân còn tồn đọng, đặc biệt là đơn khiếu nại liên quan đến bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các địa phương giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật ngay từ cơ sở.

15. Phòng Tư pháp

- Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn;

- Tập trung kiểm tra, rà soát lại trình tự thủ tục và nội dung sửa đổi, bổ sung, xây dựng hương ước thôn, bản, tiểu khu phù hợp với quy định của pháp luật, trình UBND huyện phê duyệt.

16. Chi cục Thi hành án dân sự: Tăng cường phối hợp giữa các ngành, địa phương, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

17. Phòng Nội vụ

- Tăng cường công tác nắm bắt thông tin, làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, tham mưu UBND huyện chấn chỉnh kịp thời, giải quyết dứt điểm các hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật trên địa bàn;

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là việc chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc, tăng cường thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức;

- Chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước tiến hành đánh giá chất lượng đối với chức danh công chức Tài chính - Kế toán các xã, thị trấn, hoàn thành và báo cáo UBND huyện trước ngày 30/11/2017.

18. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện

- Chủ động nắm tình hình, nhất là tình hình an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh biên giới, giải quyết tốt các vấn đề nổi lên, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát an toàn giao thông, giữ gìn trật tự công cộng, đảm bảo an ninh trật tự những tháng cuối năm;

- Tập trung tấn công trấn áp tội phạm ma tuý, triệt xoá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống ma tuý, tệ nạn xã hội;

- Bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu kịp thời các tình huống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn xảy ra.

19. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, các kết luận của Lãnh đạo UBND huyện; tổng hợp báo cáo UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị, địa phương để phê bình, kiểm điểm nghiêm túc và đánh giá, bình xét cuối năm.

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

Các tin khác