TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 251

  • Tổng 1.669.912

Nghị quyết (Số 06:NQ-HĐND) Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

NGHỊ QUYẾT

Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính  về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2018 ban hành tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII;

Qua xem xét Tờ trình số 2166/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của UBND huyện về việc đề nghị thông qua dự toán phân bổ chi ngân sách cấp huyện năm 2018; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XVIII,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2018 như sau:

Tổng chi ngân sách cấp huyện năm 2018: 588.369 triệu đồng, bao gồm:

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 38.126 triệu đồng;

2. Chi thường xuyên: 539.248 triệu đồng;

3. Dự phòng ngân sách: 10.995 triệu đồng.

(Chi tiết chi ngân sách cấp huyện năm 2018 có các Phụ lục I, II, III, IV,V,VI kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định dự toán chi ngân sách năm 2018 và hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán cho các cơ quan, đơn vị cấp huyện trước 31/12/2017 theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu có những phát sinh ngoài dự toán, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với các ngành liên quan báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất để điều chỉnh, bổ sung dự toán theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng nhân dân huyện giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch khóa XVIII, kỳ họp thứ 5 biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2017, có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 

Các tin khác