TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 218

  • Tổng 1.669.879

Nghị quyết (Số: 07/NQ-HĐND) Về kế hoạch đầu tư công năm 2018 huyện Bố Trạch

Xem với cỡ chữ : A- A A+

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch đầu tư công năm 2018 huyện Bố Trạch
(nguồn vốn ngân sách huyện quản lý)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 30/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 12/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 nguồn vốn ngân sách huyện;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 12/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2018;

Xét Tờ trình số 2219/TTr-UBND ngày 01/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện về việc đề nghị Hội đồng nhân dân huyện thông qua Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2018 nguồn vốn ngân sách huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các Đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2018 huyện Bố Trạch (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý) như sau:

1. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2018:  46.126 triệu đồng.

Trong đó:

- Nguồn vốn XDCB tập trung:                          30.726 triệu đồng.

- Nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất:                   7.400 triệu đồng.

- Nguồn vốn khác:                                               8.000 triệu đồng.

 

2. Kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2018: 46.126 triệu đồng

Trong đó:

- Trả nợ vốn vay kiên cố hóa kênh mương, đường GTNT: 9.372 triệu đồng.

- Bố trí trả nợ các dự án hoàn thành:                       7.616 triệu đồng.

- Bố trí vốn các dự án chuyển tiếp:                       16.154 triệu đồng.

- Đầu tư các dự án khởi công mới năm 2018:         5.300 triệu đồng.

- Đối ứng xây dựng đường GT theo thiết kế mẫu:  4.100 triệu đồng.

- Đối ứng xây dựng hệ thống truyền thanh cơ sở:      700 triệu đồng.

- Dự phòng:                                                            2.884 triệu đồng.

(Chi tiết có các Phụ lục I, II kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để xem xét, giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch khóa XVIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2017, có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

Các tin khác