TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 48

  • Tổng 1.809.171

Nghị quyết (Số: 06/2017/NQ-HĐND) Về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 huyện Bố Trạch (nguồn vốn ngân sách huyện)

Xem với cỡ chữ : A- A A+

NGHỊ QUYẾT

Vê điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 huyện Bố Trạch (nguồn vốn ngân sách huyện)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 5

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 30/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 14/7/2015 của Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn vốn ngân sách huyện; Nghị quyết số 12/2015/NĐ-HĐND ngày 15/12/2015 về việc điều chỉnh danh mục công trình, kế hoạch vốn tại Phụ lục số II Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 14/7/2015 của Hội đồng nhân dân huyện; Nghị quyết số 26/2016/NĐ-HĐND ngày 15/12/2016 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách huyện;

Xét Tờ trình số 2169/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của UBND huyện về việc đề nghị Hội đồng nhân dân huyện thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các Đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 huyện Bố Trạch (nguồn vốn ngân sách huyện), cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tổng nguồn vốn giai đoạn 2016-2020

Bổ sung nguồn vốn nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị: 28,5 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 sau điều chỉnh: 246,0 tỷ đồng.

2. Điều chỉnh danh mục, nguồn vốn các công trình

- Điều chỉnh các công trình trong kế hoạch:

+ Cắt giảm công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp trên: 10 công trình.

+ Cắt giảm công trình không thực hiện: 05 công trình.

+ Cắt giảm công trình sử dụng nguồn vốn sự nghiệp, nguồn xã hội hóa: 05 công trình.

+ Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn do giảm giá trị khối lượng hoàn thành: 01 công trình.

+ Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn do tăng tổng mức đầu tư: 06 công trình.

+ Điều chỉnh tăng tỷ lệ đối ứng vốn cho công trình trường: 04 công trình.

- Bổ sung mới vào kế hoạch: Bổ sung mới vào kế hoạch 08 công trình.

- Điều chỉnh dự phòng: Giảm dự phòng còn 10% theo quy định.

- Điều chỉnh tên công trình: Điều chỉnh tên 07 công trình.

3. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn Ngân sách huyện) sau các lần điều chỉnh:

3.1. Nguồn vốn giai đoạn 2016-2020:                        246.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn XDCB tập trung:                                         85.100 triệu đồng.

- Nguồn cấp quyền sử dụng đất:                                      38.700 triệu đồng.

- Nguồn vượt thu (dành 50% để đầu tư):                         13.700 triệu đồng.

- Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi:                                    80.000 triệu đồng.

- Nguồn vốn nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị:                  28.500 triệu đồng.

3.2. Kế hoạch phân bổ giai đoạn 2016-2020:            246.000 triệu đồng.

- Thanh toán nợ đọng XDCB các dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2014:         4.006 triệu đồng.

- Bố trí vốn các dự án chuyển tiếp:                                    3.354 triệu đồng.

- Đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020:     225.862 triệu đồng.

- Dự phòng:                                                                      12.778 triệu đồng.

(Chi tiết có các Phụ lục I, II kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân giao Uỷ ban nhân dân huyện căn cứ Nghị quyết này tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư công và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân huyện theo quy định.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát, kiểm tra việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo đúng luật định.

Điều 3. Nghị quyết này thay thế cho các Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 14/7/2015; Nghị quyết số 12/2015/NĐ-HĐND ngày 15/12/2015 và Nghị quyết số 26/2016/NĐ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch khóa XVIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2017./.

 

Các tin khác