TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 2683

  • Tổng 1.809.123

Nghị quyết (Số: 09/NQ-HĐND) Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện Bố Trạch khóa XVIII, Nhiệm kỳ 2016- 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện Bố Trạch khóa XVIII, Nhiệm kỳ 2016- 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;

Căn cứ kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 12 tháng 12 năm 2017, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ông Nguyễn Văn Phương, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, trúng cử Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Bố Trạch khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

(Có Biên bản kiểm phiếu bầu cử và lý lịch trích ngang kèm theo)

Điều 2. HĐND huyện giao Thường trực HĐND huyện, các cơ quan hữu quan và ông Nguyễn Văn Phương có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Bố Trạch khóa XVIII, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Các tin khác