TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2558

  • Tổng 1.808.998

Nghị quyết (Số: 01/NQ-HĐND) Về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Bố Trạch năm 2016

Xem với cỡ chữ : A- A A+

NGHỊ QUYẾT

Về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Bố Trạch năm 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH KHOÁ XVIII -  KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch Tài chính – Ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Qua xem xét Tờ trình số 1096/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của UBND huyện về việc phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách Nhà n­ước huyện Bố Trạch năm 2016; sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện,

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Bố Trạch năm 2016 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà n­ước: 974.664.941.943 đồng, gồm:

- Thu tại địa bàn: 211.591.247.979 đồng;

- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 714.150.154.360 đồng;

- Thu kết dư­ ngân sách năm tr­ước: 10.727.390.514 đồng;

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm tr­ước chuyển sang: 37.546.749.090 đồng.

Trong đó: Ngân sách địa phương được hưởng: 939.411.946.090 đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 933.305.882.777 đồng.

3. Kết dư­ ngân sách địa ph­ương: 6.106.063.313 đồng.

- Kết d­ư ngân sách cấp huyện: 4.809.445.149 đồng;

- Kết d­ư ngân sách xã, thị trấn: 1.296.618.164 đồng.

(Có phụ lục chi tiết về quyết toán thu, chi ngân sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Uỷ ban nhân dân huyện và các ban, ngành liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch khoá XVIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2017, có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

Các tin khác