TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2629

  • Tổng 1.809.069

Nghị quyết (Số: 01/2017/NQ-HĐND) Về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Xem với cỡ chữ : A- A A+

NGHỊ QUYẾT
Về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH KHOÁ XVIII - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Sau khi nghe Báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện nhất trí với Báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017 được nêu trong báo cáo; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Tuy phải đối mặt với một số khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm cao trong việc điều hành và tổ chức thực hiện các mục tiêu trọng yếu mà HĐND đề ra, cùng với sự chỉ đạo kịp thời của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể chính trị; sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể nhân dân trong huyện nên tình hình kinh tế - xã hội vẫn duy trì được đà phát triển, nông nghiệp tiếp tục được mùa, thu ngân sách đúng tiến độ, du lịch - dịch vụ có bước phát triển khá; các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; công tác giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hội đạt nhiều kết quả; chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các vấn đề nổi cộm đã được xử lý tốt; cải cách hành chính, cải cách tư pháp có nhiều tiến bộ. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền tiếp tục được nâng cao.

Tuy nhiên, vẫn còn có một số tồn tại, khuyết điểm: Công tác quản lý nhà nước của một số ngành, địa phương còn có mặt hạn chế, chưa giải quyết tốt tình hình ở cơ sở, chưa chủ động khắc phục khó khăn. Thực hiện kế hoạch ở một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

1. Trên lĩnh vực kinh tế

Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đề án chuyển đổi cây trồng con nuôi; thực hiện tốt các chính sách khuyến nông và chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016-2020. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu. Khuyến khích khôi phục, trồng mới cây cao su tại các diện tích đất phù hợp và đã được quy hoạch.

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gắn với với an toàn dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; tiếp tục tạo cơ chế, chính sách thuận lợi thu hút các doanh nghiệp có nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi. Thực hiện các biện pháp đảm bảo ngăn chặn dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra trên địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nâng cao trách nhiệm và năng lực quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp. Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng; xử lý nghiêm tình trạng vi phạm lâm luật.

Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân, hỗ trợ phát triển thủy sản, khắc phục khó khăn do sự cố môi trường biển. Khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa. Tổ chức khôi phục và đẩy mạnh công tác nuôi trồng thủy sản.

Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả các hậu quả do thiên tai gây ra.

Chỉ đạo quyết liệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tiếp tục giữ vững 19/19 tiêu chí đạt chuẩn tại các xã đã hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng xã Tây Trạch đạt xã nông thôn mới năm 2017.

Tiếp tục khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp- TTCN, ngành nghề nông thôn, chỉ đạo khôi phục một số ngành nghề truyền thống với lợi thế sẵn có trên địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý đầu tư XDCB. Thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng chỉnh trang đô thị thị trấn Hoàn Lão. Tiếp tục có các giải pháp xử lý nợ đọng XDCB; chấn chỉnh tình trạng chậm quyết toán các công trình hoàn thành.

Phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng hoạt động thương mại, dịch vụ. Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái pháp luật. Làm tốt công tác thu hút đầu tư, mở rộng các loại hình hoạt động du lịch gắn với đảm bảo môi trường, an ninh trật tự, an toàn để thu hút khách trong và ngoài nước đến tham quan, du lịch.

Phấn đấu thu ngân sách đạt dự toán. Tập trung chỉ đạo vào các sắc thuế có tỷ trọng lớn, các sắc thuế trong cân đối ngân sách. Triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách và xử lý nợ đọng thuế.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành chi ngân sách nhà nước đảm bảo dự toán và đúng chế độ; thực hiện nghiêm túc chính sách tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất năm 2017, quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh đến năm 2020. Thực hiện tốt các dự án tạo quỹ đất, công tác giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo đúng quy định. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc quản lý tài nguyên, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; chấn chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

2. Lĩnh vực văn hoá xã hội

Triển khai thực hiện năm học mới 2017 - 2018 đạt kết quả tốt. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đại trà gắn với chất lượng mũi nhọn. Tăng cường các giải pháp hữu hiệu để hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia.

Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, khám chữa bệnh cho người nghèo, đồng bào dân tộc, người bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển. Kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân.

Làm tốt công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình, chủ động thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình; hạ tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Đảm bảo các quyền của trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, tạo mọi điều kiện để chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông. Nâng cao chất lượng danh hiệu văn hoá nhằm tạo tính bền vững trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thực hiện toàn diện, đồng bộ các chính sách an sinh xã hội. Giải quyết đầy đủ các chế độ cho đối tượng chính sách. Thực hiện tốt chính sách tín dụng cho hộ cận nghèo. Tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu lao động. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo; đôn đốc, hướng dẫn các xã có đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ nâng cao đời sống cho đồng bào. Chủ động nắm tình hình hoạt động tôn giáo tại các giáo xứ, giáo họ, giải quyết dứt điểm những hoạt động tôn giáo trái pháp luật ngay từ cơ sở.

3. Công tác nội chính, xây dựng chính quyền

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp các lực lượng nhằm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng năm 2017. Thường xuyên nắm tình hình liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, hoạt động của người nước ngoài và tình hình liên quan đến sự cố môi trường biển; kịp thời xử lý có hiệu quả các vấn đề nổi lên, không để bị động bất ngờ. Làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm TTXH; tăng cường tuần tra kiểm soát an toàn giao thông, đẩy lùi tai nạn giao thông.

Tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra năm 2017. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo. Chú trọng làm tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn; nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản QPPL. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp; việc điều hành của chính quyền các cấp phải bám sát nhiệm vụ chính trị, có giải pháp chỉ đạo một cách kiên quyết nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra. Triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 18, 19 và 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Quy định 01-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Điều 2. HĐND huyện giao UBND huyện cụ thể hoá và chỉ đạo triển khai có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành nếu có những vấn đề phát sinh, UBND huyện phối hợp với Thường trực HĐND huyện để giải quyết và báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. HĐND huyện giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND huyện kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Uỷ ban Mặt trận TQVN huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội theo quy định của pháp luật tổ chức giám sát, động viên nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND huyện.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Bố Trạch khoá XVIII, kỳ họp thứ 4 biểu quyết thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2017./.

 

Các tin khác