TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 2652

  • Tổng 1.809.092

Nghị quyết (Số: 02/NQ-HĐND) Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Bố Trạch, Nhiệm kỳ 2016- 2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Bố Trạch, Nhiệm kỳ 2016- 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH KHOÁ XVIII - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

                Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;

          Xét Tờ trình số 1211/TTr-CT ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện về việc đề nghị miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Quang và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Quang.

Điều 2. HĐND huyện giao cho Thường trực HĐND huyện, các cơ quan hữu quan và ông Trần Văn Quang có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

          Nghị quyết này đã được HĐND huyện Bố Trạch khoá XVIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

Các tin khác