TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 1474

  • Tổng 2.107.313

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hưng Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 kết thúc thành công tốt đẹp

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hưng Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức những dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể cấp trên, Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Trạch đã đoàn kết một lòng, phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đề ra các giải pháp lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa - xã hội được tăng cường, quốc phòng - an ninh được giữ vững, tỷ lệ hộ giàu tăng, hộ nghèo giảm, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đạt được nhiều thành tích cao; chất lượng y tế, giáo dục được củng cố, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn ngày càng được đào tạo, rèn luyện và trưởng thành trong hoạt động thực tiễn. Lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền được nâng lên… có 24/26 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Với quyết tâm chính trị “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy nguồn lực quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới”, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Hưng Trạch sẽ tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng tỷ trọng ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Xác định chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản là chủ đạo trong sản xuất nông nghiệp; phát triển ngành nghề dịch vụ du lịch, xuất khẩu lao động là nhiệm vụ đột phá. Phát huy nội lực trong nhân dân, tranh thủ tối đa nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài, tập trung đầu tư tạo bước đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đề cao trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

 

Đại hội đã sáng suốt lực chọn 15 đồng chí đủ đức, đủ tài vào bầu Ban chấp hành khóa XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bố Trạch lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thành Vinh

Đài TT-TH Bố Trạch

Các tin khác