TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 1150

  • Tổng 1.690.198

Quyết định (Số 3534/ QĐ - UBND) Về việc công khai quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2013 Huyện Bố Trạch.

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 .

 ỦY BAN NHÂN DÂN                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN BỐ TRẠCH                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 3534 /QĐ – UBND                                                        Bố Trạch, ngày 26 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2013

Huyện Bố Trạch.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH

 

                Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

                Căn cứ Luật Ngân sách Nhà n­ước ngày 16/12/2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà n­ước;

                Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính đối với các cấp Ngân sách Nhà nước, các đơn vị dự toán Ngân sách, các tổ chức được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư XDCB có sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước, các quỹ có nguồn từ Ngân sách và có nguồn từ các khoản đóng góp của Nhân dân;

                Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

                Căn cứ Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 07 năm 2014 của HĐND huyện, về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Bố Trạch năm 2013;

                Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - KH,

QUYẾT ĐỊNH:

                Điều1. Công bố công khai số liệu quyết toán Ngân sách nhà nước huyện Bố Trạch năm 2013.

(Chi tết có các phụ lục kèm theo).

                Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn Phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - KH, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước huyện, Thủ trưởng các phòng, ban , ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

  Nơi nhận                                                                                                               CHỦ TỊCH 

- UBND tỉnh;                                                                                       

- Sở Tài chính;                                                                                                        (Đã ký)

- TT Huyện uỷ;                                                                                                     

- TT HĐND huyện;                              

- CT và các PCTUBND huyện;                                                                             Phan Văn Gòn                                               

- UBND các xã, thị trấn;

- Các đơn vị DT;   

- TAND huyện;                                                                                                                                                                  

- Như điều 2,                           

- Lưu VP.   

 

 

Các tin khác