TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 849

  • Tổng 1.689.897

Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014 của huyện Bố Trạch

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 11 tháng 02 năm 2014, UBND huyện Bố Trạch đã ban hành Quyết định số 350/QĐ-CT về việc công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2014.

Theo đó, quyết định trên gồm các nội dung công khai sau:

- Cân đối dự toán ngân sách huyện năm 2014;

- Cân đối dự toán ngân sách cấp huyện và ngân sách của các xã, thị trấn năm 2014;

- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2014;

- Dự toán chi ngân sách huyện năm 2014;

- Dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2014;

- Dự toán chi ngân sách các đơn vị cấp huyện năm 2014;

- Dự toán chi xây dựng cơ bản của ngân sách cấp huyện năm 2014;

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, cấp huyện và cấp xã năm 2014;

- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu cho ngân sách từng xã, thị trấn năm 2014;

- Dự toán thu, chi ngân sách của từng xã, thị trấn năm 2014.