TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 357

  • Tổng 2.316.707

Bố Trạch nổ lực cải cách hành chính

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Cải cách hành chính (CCHC) là một khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của các cấp, các ngành... Những năm qua, huyện Bố Trạch luôn chú trọng xây dựng kế hoạch CCHC nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính của huyện thật sự dân chủ, trong sạch và chuyên nghiệp.

 

Năm 2017, Công tác CCHC đựợc huyện triển khai đồng bộ, toàn diện trên các nội dung như: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính côngHiện đại hóa hành chính.

Ngay từ đầu năm, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong việc tổ chức quán triệt, học tập, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh. Để công tác CCHC thực sự đi vào nền nếp, chất lượng và đạt hiệu quả, huyện chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC, tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến những quy định mới trong thực hiện cơ chế một cửa, kỹ năng giao tiếp hành chính khi thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC. Cải cách hành chính được xác định là một trong những tiêu chí quan trọng trong công tác thi đua - khen thưởng. Các cơ quan, đơn vị sẽi lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách, chỉ số đánh giá xếp hạng để đánh giá bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân hàng năm.

Huyện chủ trương gắn cải cách hành chính với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức và công dân. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, mở rộng cơ chế một cửa liên thông luôn đuợc chú trọng. Trứớc hết, nâng cao chất luợng phục vụ của Trung tâm giao dịch một cửa liên thông huyện. Quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả tuân thủ đầy đủ các quy định thuộc hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Trung tâm luôn cập nhật, niêm yết công khai các thủ tục hành chính, và công khai kết quả giải quyết trên trang thông tin điện tử UBND huyện Bố Trạch. Đặc biệt, dự án dân chấm điểm M-Score  để nhân dân đánh giá chất lượng thực hiện thủ tục hành chính nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân. Không những tăng cường tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện các dịch vụ hành chính công, dự án này mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ viên chức cũng như ghi nhận kịp thời những phản hồi từ nhân dân. Từ đó, chất luợng, hiệu quả việc giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính đuợc nâng cao rõ rệt.

Song song với việc thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính huyện còn tập trung rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  Hàng năm, trên cơ sở biên chế được UBND tỉnh giao, UBND huyện tiến hành phân bổ biên chế đến từng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, bảo đảm đáp ứng thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ. Huyện tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhằm phát hiện kịp thời những tồn tại, thiếu sót ngay từ đơn vị cơ sở. Nhờ đó, về cơ bản Bố Trạch đã quản lý, sử dụng biên chế bảo đảm tỷ lệ giữa biên chế giao và biên chế thực hiện, góp phần quan trọng trong việc nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; từng bước tiêu chuẩn hoá ngạch, bậc theo quy định của Nhà nước; bảo đảm cho công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với nhu cầu sử dụng.

Năm 2017 cũng ghi nhận sự chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương và nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ có nhiều chuyển biến tích cực. - Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành ở từng cấp, từng ngành, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi phụ trách, đặc biệt trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính.

Ngoài ra, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện CCHC trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đuợc huyện đặc biệt chú trọng. Hiện nay, việc thực hiện trao đổi văn bản giữa các cơ quan duới dạng hộp thư điện tử đang được đồng bộ hóa. Địa chỉ thư điện tử của các cơ quan đơn vị sẽ đuợc thống nhất với đuôi QUANGBINH.GOV.VN. Việc làm này sẽ tạo sự thuận lợi cho công tác quản lý, cũng như giúp các cơ quan dễ dàng hơn trong trao đổi công việc. Đơn giản hóa thủ tục hành chính và tiết kiệm thời gian, chi phí.

Năm 2018, công tác cải cách hành chính sẽ tiếp tục đuợc triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực trên cơ sở bám sát nội dung Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020. Huyện sẽ xác định và tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm, trọng điểm; đảm bảm nguyên tắc đầy đủ, kịp thời, đúng thời gian, hiệu quả và tiết kiệm. Huớng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính Bố Trạch là nền hành chính dân chủ, trong sạch và chuyên nghiệp. Góp phần thực hiện thành công các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Hồng Thắm

Đài TT-TH Bố Trạch

 

Các tin khác