TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KN - TC
Quyết định (Số: 51 /QĐ-UBND) V/v ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát...
..
Xem tiếp
Báo cáo (Số: 70/BC-UBND) Tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ chủ yếu quý II năm 2018
..
Xem tiếp
Báo cáo(Số: 28 /BC-UBND) tình hình kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2018
..
Xem tiếp
Kế hoạch sử dụng đất năm 2018
..
Xem tiếp
Kế hoạch Cải cách hành chính huyện Bố Trạch năm 2018
..
Xem tiếp